Modeller och data i SIMAIR

Simair är ett webbverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Det är ett kopplat modellsystem med flera olika delmodeller på olika geografiska skalor: regionalt, urbant och lokalt. Lokala modeller för vägtrafikkällor ingår.

Emissionsdata

Trafiken på väglänkar i det statliga och kommunala vägnätet har tagits fram för hela Sverige. Trafikuppgifterna är baserade på data från NVDB (vägnät och trafikflöden) samt skattat trafikarbete i SAMPERS efterfrågematriser, vilka har kalibrerats mot statliga och kommunala trafikräkningar. Trafiken är uppdelad på personbilar och tung trafik.

Emissionerna beräknas med modellen ARTEMIS för en defaultfördelning mellan lätta/tunga fordon och bränsletyper för år 2004 samt för en klassificering av vägnätet som tolkats ur data från NVDB.

För övriga källor (energi, industri, transport m.m.) används geografiskt fördelade emissioner från SMED, som tagits fram inför Sveriges rapportering till UNECE. Den geografiska fördelningen görs med 1 km upplösning för hela Sverige.

Meteorologiska data

Mesoskaliga meteorologiska analyser görs operationellt på SMHI inom det s k MESAN-systemet. Analyserna omfattar samtliga på SMHI tillgängliga data från manuella och automatiska stationer. Där ingår även Trafikverkets VVIS-stationer samt radar- och satellitinformation m.m. MESAN-analyser görs dels i realtid med de observationer som är tillgängliga i realtid, dels en månad i efterhand med en klimatversion av MESAN, som är baserad på alla typer av observationer, som då också är kvalitetsgranskade. Data från Klimat-MESAN lagras med 11 km upplösning över hela Sverige.

I SIMAIR utnyttjas de meteorologiska analyserna från Klimat-MESAN för var tredje timme till den regionala modellen MATCH-Sverige samt, efter interpolering till 1 km upplösning, till den urbana spridningsmodellen och de lokala spridningsmodellerna. Meteorologiska data består här av timvisa data för vind, temperatur, molnighet, globalstrålning, gränsskiktshöjd, sensibelt värmeflöde och friktionshastighet.

Topografiska data

I den regionala spridningsmodellen används topografiska och fysiografiska data samt markskrovlighet med 11 km upplösning. Fysiografidatabasen innehåller information om markanvändning uppdelat på vattenyta, skog, öppen mark och stadsbebyggelse.

Randvärden

Långdistansbidraget till regional bakgrundshalt beräknas med MATCH-Europamodellen, som är en fotokemimodell. Modellupplösningen är 44 km. I beräkningarna av PM-10 ingår dessutom modellkörningar på europaskala med MATCH-havssaltmodell och MATCH-primärpartikelmodell (PPM).

Det nationella bidraget till bakgrundshalterna beräknas med MATCH-Sverigemodellen. Som indata används ozonhalter beräknat med MATCH-Europamodellen. MATCH-Sverigemodellen körs på en hög horisontell upplösning om 11 km.

Bakgrundshalten av PM-10 beräknas med en tvådimensionell variationell dataassimilation som tar hänsyn till sekundära inorganiska partiklar (beräknat med MATCH-Europamodellen), havssalt och PPM, samt PM-10-mätningar från svenska bakgrundsstationer.

I MATCH-Europamodellen används EMEP expertemissioner för NOx, SOx, NH3, NMVOC, CO, primärt emitterad PM-2.5 och primärt emitterad (PM10-PM2.5).