Kartläggning av luftkvalitet

Att göra en luftkvalitetskartering är lämpligt när du vill utvärdera luftkvaliten i ett område och ta reda på vilka utsläppskällor som påverkar halterna mest. Resultatet kan användas som underlag i kommunens långsiktiga planeringsarbete och för att ta fram åtgärder för en renare luft.

Med SMHIs luftmodellsystem SIMAIR utförs beräkningar för specifika gator såväl som yttäckande över större områden. Med en luftkvalitetskartering får du ett heltäckande underlag som ger stor nytta under många år framöver.

Nytta i kommunens planering

Resultaten från en luftkvalitetskartering har många användningsområden, till exempel vid kommuners:

  • Planeringsarbete av till exempel ny bebyggelse och trafik

  • Kontroll av luftkvalitet i relation till utvärderingströsklar, miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålet Frisk luft

  • Rapportering enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter för luftkvalitet (NFS 2016:9)

  • Informationsarbete till beslutsfattare och allmänhet

Modellberäkningar med hög kvalitet

Modellberäkningar är en bra och kostnadseffektiv metod när man vill ta fram mycket information om luftkvaliten i till exempel en tätort eller kommun. Beräkningar kan göras för många platser och bidraget till luftföroreningarna från olika källor kan separeras.

Med SMHIs luftkvalitetssystem SIMAIR tar våra kunniga medarbetare fram underlag av hög kvalitet som skapar förståelse för situationen i ert område.

Spridningsberäkningar luftkvalitet

Utformas efter era behov

Som beställare avgör ni i samråd med våra experter omfattningen på karteringen och vad som är intressant information för er. Vi kan förutom en nulägeskartering även erbjuda beräkningar av olika framtidsscenarion, till exempel hur luftkvaliten förändras vid olika trafikmängder, fordonssammansättningar eller nybyggnationer.

För att öka nyttan och spridningen av de framtagna resultaten kommer vi gärna och håller en presentation eller utbildning i er organisation.