Scenarioanalys för TCFD

Ett varmare klimat kommer att innebära att vi oftare behöver hantera sådant som torka, översvämningar, orkaner och värmeböljor. Det kommer också att generera ökade skador och kostnader till följd av havsnivåhöjningar och förändringar av ekosystemen. Finansmarknadens roll är att väga risker, uppnå vinster och undvika förluster.

Bild

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Bakom initiativet ligger Financial Stability Board, ett internationellt G20-organ som övervakar det globala finanssystemet. Syfte är att organisationer bättre ska kunna identifiera och belysa sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår ifrån områdena styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder.

Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå kraven från såväl befintliga som nya regelverk.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till i arbetet med TCFD-rapportering med rådgivning och scenariodata? Kontakta oss!