Framtidens klimat

I ett föränderligt klimat är det inte längre pålitligt att enbart använda historiska observationer för relevanta beslutsunderlag. Flera klimatologiska parametrar kommer att förändras i framtiden, vilket påverkar grunderna för samhällets utveckling.

Klimatanalyser

SMHI har lång erfarenhet av klimatologiska analyser
och effektstudier för såväl offentliga som privata aktörer.
Vi erbjuder ett flertal klimatrelaterade produkter
baserade på regionala klimatscenarier och kan skräddarsy
både analyser och leveransformat. Produkterna
baseras på ensembletekniker, vilket innebär att ett stort
antal olika klimatscenarier beaktas. Det ger möjligheter
till avancerade statistiska analyser.

Forskningen inom klimatmodellering är under ständig
utveckling och de produkter som SMHI erbjuder uppdateras
kontinuerligt med senast tillgängliga klimatunderlag.
I de hydrologiska analyserna bearbetas klimatmodellresultaten
statistiskt för att vara jämförbara med
lokala observationer av nederbörd och temperatur.
Detta är ett nödvändigt steg vid all typ av effektmodellering.

Stöd vid klimatanpassning

Att bygga vid vatten

Hydrologiskt dimensioneringsunderlag är en viktig
komponent för optimering av konstruktioner i och
vid vatten. För konstruktioner med lång livslängd
rekommenderas att vid dimensionering väga in olika
framtidsscenarier tillsammans med nuvarande förutsättningar.

Extrema vattenstånd i vattendrag och hav kan vara
avgörande vid planering av infrastruktur och lokalisering
av samhällets nyckeltjänster. I ett framtida klimat
förväntas en generell havsnivåhöjning. Det innebär att
dagens extrema nivåer riskerar att bli vanligare i framtiden
och de allra värsta vattenstånden når allt högre upp
på land.

Tjänster inom byggnation nära vatten