Kritiska flöden och vattenstånd

Kritiska flöden och vattenstånd simuleras genom att den verkliga observerade nederbörden under olika perioder byts ut mot en dimensionerande nederbördssekvens. Nederbördssekvensen består av 14 dygns nederbörd, som har olika värden i olika regioner i landet. I beräkningarna korrigeras nederbördsvärdena beroende på årstid och tillrinningsområdets egenskaper.

Dimensionerings¬beräkningen görs över minst en tioårsperiod. Den samlade effekten, när de ogynnsamma förhållandena inträffar samtidigt, blir mycket extrema flöden. Man kan inte ange återkomsttiden för de enskilda flödena, men i genomsnitt bedöms metoden ge flöden med återkomsttider över 10 000 år.

Beräkningsmetodiken följer 2007 års nyutgåva av ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar” (Svensk Energi, Svenska Kraftnät och SweMin, 2007).