Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i …

Senast uppdaterad:

SMHI tillgängliggör data om havsis

Nu finns data om bland annat istjocklek och istyp från den svenska kusten, samt Vänern och Mälaren, att ladda ner på smhi.se.

Senast uppdaterad:

Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar. Med en webbtjänst och mobil applikation för vinterväghållaren förenklas arbetet och ger förutsättningar att fatta rätt beslut snabbt.

Senast uppdaterad:

Beräkningar av kvävereduktion för minskad övergödning i Östersjön

En viktig åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är genom att minska reningsverkens kväveutsläpp. SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram beräkningar av kvävereduktion för enskilda reningsverk i …

Senast uppdaterad:

Framtidens klimat har nu analyserats i 13 län

De senaste två åren har SMHI tagit fram troliga scenarier av klimatets utvecklingför ca två tredjedelar av Sveriges län. Arbetet har gjorts på uppdrag av respektive länsstyrelse och baseras på observationer och analyser från SMHI samt …

Senast uppdaterad:

Utredning kring översvämningar

SMHI ger förslag till åtgärder för att minska risken för översvämningar i Valdemarsvik.

Senast uppdaterad:

Vi lanserar virtuella mätmaster

Hitta rätt plats för ditt vindkraftverk snabbare än tidigare.

Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar och driftsätter hydrologiskt prognossystem för Mölndalsån

Systemet kommer att ge bättre beslutsunderlag både i förebyggande syfte och vid översvämning.

Senast uppdaterad:

Klimatfrågan och dammsäkerhet

Det framtida klimatet ställer krav på anpassning av Sveriges dammar. SMHI har utvecklat ny metodik för att beräkna hur stora flödena till dammarna blir.

Senast uppdaterad:

Introduktionskurs i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten vid vägar. Den nionde februari anordnar vi en kurs för dig som är ny användare, och för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Senast uppdaterad:

År

Månad