Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/855/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 17 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/955/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd för E16/väg 70, Borlänge - Djurås, delen Sifferbo - Djurås (etapp 3), Gagnef kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1120/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Ansökan om tillstånd för markavvattning, Vellinge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1160/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 2141-19 Statens fastighetsverk har ansökt om vattenverksamhet i Skärsättra 4:1 i Tierps Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1085/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 10 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/561/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 10 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Samråd om förslag till beslut om utvidgning, ändring av föreskrifter samt fastställelse av ny skötselplan för Svenska Högarnas naturreservat i Norrtälje kommun.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/590/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Stockholms län
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI över Manual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1111/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 7 juni 2019
Senast uppdaterad: