Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Komplettering av pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Borgholms Energi AB om tillstånd till bibehållande och drift av anläggningar för uttag av havsvatten från Kalmarsund till avsaltningsanläggning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2074/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 28 november 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1723/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 27 november 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1707/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 24 november 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför prövning av vattenverksamhet för ny vägförbindelse över Sävastån, Luleå och Bodens kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2066
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 november 2017
Senast uppdaterad:

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2021/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd ocg beredskap
Besvarad datum: 2 november 2017
Senast uppdaterad:

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1389/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 2 november 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om Sibro dämme och regleringen av Båven inför tillståndsansökan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1912/10.1
Departement/Myndighet : Nyköpings kommun
Besvarad datum: 27 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1474/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 27 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Underås, Södertälje

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1956/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 26 oktober 2017
Senast uppdaterad: