Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remiss: Den robusta sjukhusbyggnaden 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2590
Departement/Myndighet : MSB
Besvarad datum: 4 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över tillstånd för bortledande av vatten m.m. för vattenförsörjning, enligt 11 kap miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/284/14.1
Departement/Myndighet : COWI
Besvarad datum: 14 februari 2020
Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande enligt Barlastvattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering Świnoujście-Ystad och Świnoujście-Trelleborg

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/336/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 14 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2567/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Töre tätort, Kalix kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/170/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet vid byggande av tunnel i Hallsbergs kommun, Örebro län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/258/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Skånes reviderade regionala utvecklingsstrategi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2093/10.1
Departement/Myndighet : Region Skåne
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med anledning av planerad ny gång- och cykelväg i direkt anslutning till Allgunnens utlopp i Rörvik

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/42/10.2
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 7 februari 2020
Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande enligt Barlastvattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende utpekande av Same Risk Area för barlastvattenhantering i Öresund

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/42/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 7 februari 2020
Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande enligt Barlastvatten-förordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering Göteborg-Fredrikshamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/106/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 31 januari 2020
Senast uppdaterad: