Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenuttag ur Säfssjön, Kottsjön och Solbergstjärn med anläggningsdelar inom Gullspångsälvens avrinningsområde i Ludvika kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/309/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 6 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrade över: Bevattningsriktlinjer och ökat intresse för vattenlagring – hydrologiska analyser för Rönne å och Kävlingeåns avrinningsområden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/324/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 5 mars 2020
Senast uppdaterad:

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/355/10.1
Departement/Myndighet : Sveriges geologiska undersökning
Besvarad datum: 5 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över provtagningsplan enligt Barlast-vattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering gällande främmande arter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/569/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 5 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss: Den robusta sjukhusbyggnaden 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2590
Departement/Myndighet : MSB
Besvarad datum: 4 mars 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över tillstånd för bortledande av vatten m.m. för vattenförsörjning, enligt 11 kap miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/284/14.1
Departement/Myndighet : COWI
Besvarad datum: 14 februari 2020
Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande enligt Barlastvattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering Świnoujście-Ystad och Świnoujście-Trelleborg

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/336/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 14 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2567/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Töre tätort, Kalix kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/170/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet vid byggande av tunnel i Hallsbergs kommun, Örebro län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/258/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 februari 2020
Senast uppdaterad: