Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd bergtäkt Vimmerby kommun på uppdrag av Berg Grus Sand Småland AB

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1272/10.1
Departement/Myndighet : Vimmerby kommun
Besvarad datum: 20 juni 2018
Senast uppdaterad:

Synpunkter på utredning om återvätning av organogen jordbruksmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1187/10.1
Departement/Myndighet : Jordbruksverket
Besvarad datum: 19 juni 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 630-18 Växjö kommun ansökt om tillstånd utrivning av dammanläggning Hanefors vattenkraftverk i Aggaån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1147
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt
Besvarad datum: 18 juni 2018
Senast uppdaterad:

Ny databasstruktur - Åtgärder i vatten

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1123/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings Län
Besvarad datum: 31 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd Sjöreglering och vattenuttag vid Hornsjön-Löttorp, Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 208/1049/10.1
Departement/Myndighet : Structor Miljö Öst AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken(1998:808) för vattenverksamhet i samband med byggnation i stadsdelen Inre hamnen i centrala Norrköping, Norrköpings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1047/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/448/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 22 maj 2018
Senast uppdaterad:

Underrättelse enligt Esbokonventionen, utökning av hamnverksamhet i Köpenhamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1053/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 maj 2018
Senast uppdaterad:

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/920/10.1
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad datum: 14 maj 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av FGS personal, struktur för överföring av personalinformation mellan system

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1063/10.1
Departement/Myndighet : Riksarkivet
Besvarad datum: 11 maj 2018
Senast uppdaterad: