Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Avgränsningssamråd gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1304/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och Vattenmyndigheten
Besvarad datum: 26 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss M2020/00276/Kl Naturvårdsverket och Statskontorets rapporter - Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/746/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens avrinningsområde, i Hagfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1358/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av två dammar, varav en belägen vid utloppet av sjön Västra Görsjön och en vid utloppet av Östra Görsjön, båda i Klarälvens avrinningsområde, i Hagfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1358/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 25 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för omledning av del av Väsbyån m.m. inom projekt Väsby Entré, Upplands Väsby kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1306/14.1
Departement/Myndighet : Itero AB
Besvarad datum: 22 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, rörande fastigheterna Södra Gärdslösa 8:1 samt Övra Bägby 3:3, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/572/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 12 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över frågor om allmänhetens tillgång till information om klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1109/10.1
Departement/Myndighet : Natuvårdsverket
Besvarad datum: 4 juni 2020
Senast uppdaterad:

Samråd enligt miljöbalken om tillstånd för Almer Oil & Chemical Storage verksamhet i Sandarne

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1172/10.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 4 juni 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande i mål M 3891-19, ansökan om tillstånd för vattenverksamheter för ny gång- och cykelväg längs Allgunnen, Rörvik, Sävsjö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/42/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 1 juni 2020
Senast uppdaterad:

Angående vattenverksamhets möjliga påverkan på mätstation för vattenföring

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1232/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 1 juni 2020
Senast uppdaterad: