Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende åtgärd mot erosion inom fastigheten Ljusseveka 2:3, Värnamo kommun, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/318/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 25 februari 2015
Senast uppdaterad:

Miljörätt - Godkännande av åtgärder vid dammanläggning i Kallträsk, Piteå

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/267/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 25 februari 2015
Senast uppdaterad:

Fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2354/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 februari 2015
Senast uppdaterad:

Samråd angående om- och nybyggnad av väg 77, Länsgränsen – Rösa, inför val av lokaliseringsalternativ

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/118/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 4 februari 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/230/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 3 februari 2015
Senast uppdaterad:

Transportstyrelsens Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, Doc 7754, ändringar avseende flygvädertjänst

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/189/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 31 januari 2015
Senast uppdaterad:

Beredning av scenarioanalyser inom MSBs nationella risk- och förmågebedömning 2014

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/216/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 29 januari 2015
Senast uppdaterad:

Förslaget om att inrätta ett svenskt samverkande marksegment för satellitdata från Copernicus Sentinels

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/153/10.1
Departement/Myndighet : Rymdstyrelsen
Besvarad datum: 29 januari 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan från E.ON Vattenkraft Sverige AB om tillstånd för ombyggnad och effektivisering av Karlsunds kraftverk i Svartån, Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1336/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 27 januari 2015
Senast uppdaterad:

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2139/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelserna Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland
Besvarad datum: 26 januari 2015
Senast uppdaterad: