Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Betänkandet av Havsgränsutredningen, Gränser i havet (SOU 2015:10)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/884/10.1
Departement/Myndighet : Utrikesdepartementet
Besvarad datum: 18 augusti 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till ID-sättning av vattenförvaltningens grundläggande information

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/846/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 23 juni 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av en bro, Lilla Lidingöbron

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/985/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 18 juni 2015
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av anläggningen Umeåprojektet – Västra länken i Umeå Kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1194/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 juni 2015
Senast uppdaterad:

Samråd gällande planerade åtgärder inom Gamlestaden som kräver tillstånd för vattenverksamhet och Natura 2000

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1079/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs stad Fastighetskontoret
Besvarad datum: 16 juni 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan från Vattenfall Vattenkraft AB om godkännande och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation, Borås kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1000/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 juni 2015
Senast uppdaterad:

Post- och Telestyrelsens förslag om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/943/10.1
Departement/Myndighet : Post- och Telestyrelsen
Besvarad datum: 4 juni 2015
Senast uppdaterad:

Enkäten relevanta standarder används av informationsansvariga organisationer

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1007/10.1
Departement/Myndighet : Geodatasekretariatet
Besvarad datum: 1 juni 2015
Senast uppdaterad:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 – Internationell utblick

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 maj 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avseende utläggande av undervattenskabel m.m. på svensk kontinentalsockel i Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/901/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad datum: 11 maj 2015
Senast uppdaterad: