Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan från Vattenfall Vattenkraft AB om godkännande och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation, Borås kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1000/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 juni 2015
Senast uppdaterad:

Post- och Telestyrelsens förslag om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/943/10.1
Departement/Myndighet : Post- och Telestyrelsen
Besvarad datum: 4 juni 2015
Senast uppdaterad:

Enkäten relevanta standarder används av informationsansvariga organisationer

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1007/10.1
Departement/Myndighet : Geodatasekretariatet
Besvarad datum: 1 juni 2015
Senast uppdaterad:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 – Internationell utblick

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 maj 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avseende utläggande av undervattenskabel m.m. på svensk kontinentalsockel i Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/901/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad datum: 11 maj 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för ändring av befintligt fast erosionsskydd vid Kustdammarna samt att utföra drift- och underhållsåtgärder i Lomma kustområde, Lomma kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2015/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 7 maj 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan från Markbygden Net Väst AB om nätkoncession för linje

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/897/10.1
Departement/Myndighet : Energimarknadsinspektionen
Besvarad datum: 7 maj 2015
Senast uppdaterad:

Statusrapport avseende Nationell metadataprofil, version 3.1.1

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/744/10.1
Departement/Myndighet : SIS Swedish Standards Institute
Besvarad datum: 7 maj 2015
Senast uppdaterad:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 - fokusområden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/700/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 4 maj 2015
Senast uppdaterad:

Samråd om God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Havsmiljöförordningen (2010:1341)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/473/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad: