Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggning av två stycken 132 kV sjökabelförband på svensk kontinentalsockel i Öresund, inom Helsingborgs kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1023/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad datum: 3 juni 2016
Senast uppdaterad:

Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/463/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 31 maj 2016
Senast uppdaterad:

Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringens transformerade kraft – vägval för framtiden”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/427/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 31 maj 2016
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till nya föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1103/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 31 maj 2016
Senast uppdaterad:

Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/786/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 18 maj 2016
Senast uppdaterad:

Tydligare redovisning av vinterleder i Fjällkartan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1004/10.1
Departement/Myndighet : Lantmäteriet
Besvarad datum: 16 maj 2016
Senast uppdaterad:

Nationell strategi för sjöövervakning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/867/10.1
Departement/Myndighet : Kustbevakningen
Besvarad datum: 13 maj 2016
Senast uppdaterad:

Ny nationell geodatastrategi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/849/10.1
Departement/Myndighet : Geodatasekretariatet
Besvarad datum: 12 maj 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen för anläggande och drift av sjö- och markkabelförband mellan Laröd (Helsingborg) och territorialgränsen mot Danmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/549/10.1
Departement/Myndighet : Energimarknadsinspektionen
Besvarad datum: 9 maj 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Åkers kanal, Österåkers kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/765/10.1
Departement/Myndighet : Österåkers kommun
Besvarad datum: 4 maj 2016
Senast uppdaterad: