Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över Samråd inför ansökan om nytt miljötillstånd för Säve Flygplats

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/460/10.1
Departement/Myndighet : Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB
Besvarad datum: 15 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Underlag och synpunkter vid översyn av översiktsplan för Gotlands kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2599/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gotlands län
Besvarad datum: 14 mars 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/342/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/81/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs Stad
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående täktansökan avseende del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4 på Gotland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/453/14.1
Departement/Myndighet : Ewen Miljökonsult
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2234/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Stockholms län
Besvarad datum: 13 mars 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till ny klimat- och energistrategi för Skåne

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/83/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 8 mars 2018
Senast uppdaterad:

Samråd för Botniabanan, delen från kommungränsen mot Robertsfors till Skellefteå C

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/373/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 mars 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående kommunövergripande översiktsplan för Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/12/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 6 mars 2018
Senast uppdaterad:

Baltic Pipe Project - Samråd för en planerad ny gasledning genom Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/209/14.1
Departement/Myndighet : Ramböll Sverige AB
Besvarad datum: 28 februari 2018
Senast uppdaterad: