Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Danmarks del av ledningen inom Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd inför ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken, Almer Oil & Chemical Storage, Gävle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/881/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 17 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Tillstånd för vattenverksamhet för rivning av befintligt dämme m.m mellan sjöarna Båven och Lidsjön i Nyköpings kommun; bemötande

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1664/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 12 april 2019
Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd avseende ansökan om nyanläggning av kaj, muddring och utfyllnad i vatten samt uppläggning av muddermassor i Karlshamns hamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/570/10.1
Departement/Myndighet : WSP Environmental
Besvarad datum: 10 april 2019
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för att undersöka kontinentalsockeln inför ett framtida eventuellt anläggande av tre havsvindkraftparker: Gotland, Skåne och Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/455/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 8 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för E14 Framtida läge i Sundsvall, Sundsvalls kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/480/§10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 4 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för utrivning av ett gammalt dammfundament ur Vättlandsån i Strömstad kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/620/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Västra Götaland
Besvarad datum: 2 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Ansökan om tillstånd att bortleda ytvatten m.m. från sjön Grumlan Vetlanda kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/499/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 1 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över nybyggnad av mobiltorn och teknikbod

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/616/10.1
Departement/Myndighet : Leksands kommun
Besvarad datum: 28 mars 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kungörelse Mål nr M 552-19

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/524/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 27 mars 2019
Senast uppdaterad: