Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd om utbyggnad av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/311/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 25 February 2015
Senast uppdaterad: 25 februari 2015
Fördjupad översiktsplan för Mobergskölen – flygplats med Airport centrum
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/8/10.1
Departement/Myndighet : Stadsbyggnadskontoret, Malung-Sälens kommun
Besvarad datum: 25 February 2015
Senast uppdaterad: 25 februari 2015
Ansökan från Trafikverket om tillstånd att anlägga ny bro över Tärendö älv längs väg 395, väster om Junosuando i Pajala kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/227/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 25 February 2015
Senast uppdaterad: 25 februari 2015
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende åtgärd mot erosion inom fastigheten Ljusseveka 2:3, Värnamo kommun, Jönköpings län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/318/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 25 February 2015
Senast uppdaterad: 25 februari 2015
Miljörätt - Godkännande av åtgärder vid dammanläggning i Kallträsk, Piteå
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/267/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 25 February 2015
Senast uppdaterad: 25 februari 2015
Fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2354/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 February 2015
Senast uppdaterad: 18 februari 2015
Samråd angående om- och nybyggnad av väg 77, Länsgränsen – Rösa, inför val av lokaliseringsalternativ
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/118/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 4 February 2015
Senast uppdaterad: 4 februari 2015
Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/230/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 3 February 2015
Senast uppdaterad: 3 februari 2015
Transportstyrelsens Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, Doc 7754, ändringar avseende flygvädertjänst
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/189/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 31 January 2015
Senast uppdaterad: 2 februari 2015
Beredning av scenarioanalyser inom MSBs nationella risk- och förmågebedömning 2014
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/216/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 29 January 2015
Senast uppdaterad: 29 januari 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa