Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Underrättelse enligt Esbokonventionen, utökning av hamnverksamhet i Köpenhamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1053/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 maj 2018
Senast uppdaterad:

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/920/10.1
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad datum: 14 maj 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av FGS personal, struktur för överföring av personalinformation mellan system

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1063/10.1
Departement/Myndighet : Riksarkivet
Besvarad datum: 11 maj 2018
Senast uppdaterad:

Anmälan om vattenverksamhet - våtmark på fastigheterna Ramlösa 5:2 och 5:3, Helsingborg kommun, dnr 535-11786-18 från Länsstyrelsen Skåne

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/935/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 9 maj 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande MKB för Hertsön och Lerbäcken i Luleå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/996/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 9 maj 2018
Senast uppdaterad:

Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/811/10.1
Departement/Myndighet : Formas
Besvarad datum: 8 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående tillståndsansökan för utveckling av Norrenergi AB:s fjärrvärmeverk i Solna, Solnaverket

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/439/10.1
Departement/Myndighet : Norrenergi AB
Besvarad datum: 27 april 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/544/10.1
Departement/Myndighet : Boverket
Besvarad datum: 26 april 2018
Senast uppdaterad:

Kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyns kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/702/10.1
Departement/Myndighet : MSB
Besvarad datum: 26 april 2018
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende Befesa ScanDust AB:s verksamhet på Varvsudden i Landskrona

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/804/14.1
Departement/Myndighet : Setterwalls Advokatbyrå AB
Besvarad datum: 24 april 2018
Senast uppdaterad: