Så kan samhället anpassas till ett förändrat klimat

Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket, (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), SGI och SMHI har sammanställt material om samhällets sårbarhet och möjligheterna att anpassa samhället till ett förändrat klimat på en gemensam webbplats, www.smhi.se/klimatanpassning.

Det svenska samhällets sårbarhet för en klimatförändring beror främst på hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur väl förberett samhället är för att möta förändringen.

Alla sektorer påverkas, särskilt sektorer där det fattas beslut som får långsiktiga konsekvenser, t.ex. inom den fysiska planeringen och utbyggnaden av samhällets infrastruktur. Genom en medveten planering och med fokus på förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas.

- Vi hoppas att webbplatsen kan ge inspiration till dem som ännu inte kommit igång med ett arbete kring klimatanpassning och som en resurs för ytterligare information för de som redan påbörjat arbetet, säger Lars Westermark, chef Naturvårdsverkets klimatenhet.

Den nya webbplatsen ska vara ett stöd för dem som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna i en kommun eller på en länsstyrelse, både på kort och på lång sikt. Aktuella områden kan till exempel vara inom beredskaps- och räddningstjänst eller fysisk planering och samhällsbyggnad. På webbplatsen hittar man bl.a. sammanfattande texter om konsekvenserna av klimatförändringarna, om riskhantering, om hur en anpassningsplan kan tas fram samt exempel på hur klimatanpassning kan integreras i det dagliga arbetet.

- Det finns ett stort behov av samlad information om klimatförändringen bland olika aktörer i samhället. Den informationen är idag spridd på flera myndigheter, säger Anna Amrén, chef affärsområde Miljö & Säkerhet vid SMHI.

Adressen till den nya webbplatsen är http://www.smhi.se/klimatanpassning. Framöver kommer det finnas ingångar till den även från övriga myndigheters hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Westermark, chef Klimatenheten, Naturvårdsverket, 08-698 11 99, lars.westermark@naturvardsverket.se

Mattias Lundblad, klimathandläggare, Naturvårdsverket, 08-698 11 59, mattias.lundblad@naturvardsverket.se

Anna Amrén, chef affärsområde Miljö & Säkerhet, SMHI, 011-495 85 51, anna.amren@smhi.se

Martin Karlsson, stadsplanerare/utredare, Planenheten, Boverket, 0455-35 31 12, martin.karlsson@boverket.se

Anna Nordlander, fysisk planerare avdelningen för olycksförebyggande verksamhet, MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 054-13 50 51, anna.nordlander@srv.se

Bo Lind, forskningschef, SGI, 031-778 65 66, bo.lind@swedgeo

Lotti Göransson Uhrnell, pressinformatör, Naturvårdsverket, 08-698 13 88, lotti.goransson.uhrnell@naturvardsverket.se