Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan exempelvis användas för samhällsplanering, naturvård, dricksvattenfrågor, jord- och skogsbruk.

De nya rapporterna för alla Sveriges län ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling. Här visas två olika framtidsscenarier, ett med kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

- De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen. De största förändringarna sker från mitten av seklet, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Med fortsatt ökande utsläppsnivåer stiger Sveriges medeltemperatur fram till nästa sekelskifte med 4-6 grader. Med minskade utsläpp kan ökningen stanna på 2-4 grader. Medelnederbörden ökar med 30-50% , med ökande utsläpp, men som mest 30% med utsläppsminskningar. Flödena i våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid. De allra högsta flödena, som kan orsaka översvämning, minskar generellt i norra Sverige och ökar i södra Sverige. Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.

De nya länsanalyserna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd.

Materialet omfattar 21 länsrapporter, en teknisk rapport som främst beskriver metodiken bakom arbetet, samt en databas. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i dialog med länsstyrelserna.

Länsanalyserna bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5) respektive fortsatt höga utsläpp (RCP8.5). Framtidsscenarierna jämförs med den så kallade normalvärdesperioden år 1961-1990. Dessa mått och begrepp används som internationell standard på området.