Menu
 

Miljöpolicy

SMHI är klimatneutralt sedan år 2006. Miljöfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av vårt ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin miljöledning enligt ISO 14001.

Miljöledning

Riksdagen har satt som mål att SMHI ska vara en resurs i det svenska miljöarbetet. Vi har stort fokus på att både främja det nationella miljöarbete, som syftar till att Sverige ska uppfylla sina miljömål, och på att ständigt anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.

Baserat på en omfattande miljöutredning har vi fastställt en miljöpolicy för SMHI som har nio övergripande miljömål. För att ständigt förbättra miljöledningssystemet revideras arbetet regelbundet både av interna och externa certifieringsorgan.

Miljöpolicy

SMHI ska bidra till en hållbar utveckling genom att med sin kompetens kring klimat- och miljöhänsyn vara en resurs i samhället och att i den egna verksamheten vara ett föredöme.

 • SMHIs miljöarbete präglas av ständiga förbättringar där miljöhänsyn är en naturlig och väl integrerad del i alla SMHIs aktiviteter. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ inverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot att bidra till positiva indirekta miljöaspekter i samhället.
 • Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas.
 • Medarbetarna ska erbjudas en kunskapsbas som möjliggör att miljöaspekter beaktas i det dagliga arbetet. Medarbetarnas aktiva engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras.
 • Vid upphandling av varor och tjänster samt vid val av resandeform ska miljöpåverkan beaktas med prioritet.
 • SMHIs interna arbete präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp. SMHI ska som helhet klimatkompensera resterande utsläpp.
 • Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för alla intressenter inom och utom institutet.
 • SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

Miljömål

 • Behandling av indirekta miljöaspekter ska integreras i SMHIs verksamhet på ett sådant sätt att de beslutsunderlag som SMHI levererar kan bidra till en minskning av miljöpåverkan.
 • Alla anställda ska uppnå en kunskapsnivå som möjliggör en förståelse för den miljöpåverkan som vars och ens vardagliga arbete innebär, och hur man kan verka för en minska den.
 • Miljöfarliga ämnen ska fasas ut kontinuerligt.
 • Miljöbelastning från resor i tjänsten ska minskas kontinuerligt.
 • Förbrukning av energi och andra resurser ska kontinuerligt minskas i den interna verksamheten.
 • Vi ska ha effektiva och väl utnyttjade system för källsortering och återvinning.
 • Miljöaspekter ska beaktas systematiskt vid all upphandling eller inköp.
 • SMHI ska ha ett effektivt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och som ständigt förbättras.
 • SMHIs verksamhet ska vara klimatneutral.
 
 
statistics logger