Hållbar förvaltning i fokus på SMHIs havsmiljöseminarium i Almedalen 2017

Välkommen till SMHIs seminarium i Almedalen om havets miljö och ett hållbart nyttjande av havsresurserna. Havet påverkas av både mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

Lena Viktorsson, oceanograf.

Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. En stor tillförsel av näringsämnen till Östersjön och en fiskeriförvaltning som saknat en ekosystembaserad grund har lett till kraftigt negativa förändringar i Östersjöns havsmiljö, bland annat en stor utbredningen av syrefria bottnar. Haven utsätts även för utsläpp av giftiga ämnen och skräp. Förändringar i klimatet påverkar haven genom uppvärmning, försurning och spridning av nya arter.

I ett seminarium på Briggen Tre Kronor presenterar SMHI en överblick av havsforskning, miljöövervakning och förvaltning av haven runt Sverige. Vi belyser även de kunskapsluckor vi anser finns för att Sverige ska kunna säkerställa ett hållbart nyttjande av havsresurserna. I ett efterföljande samtal diskuterar forskare, myndigheter och politiker hur Sverige kan nå målen och fylla kunskapsluckorna.

Tid: Tisdag 4 juli 2017 kl. 09.00 -10.00
Plats: Briggen Tre Kronor, Visby hamn, Skeppsbron
Förtäring: Frukostsmörgås och kaffe/te

Program
09.00 Frukostsmörgås och kaffe/te
09.10 Presentation: Marin miljöövervakning – Vilka är informationsluckorna?
09.20 Presentation: Forskning – Vilka är kunskapsluckorna?
09.30 Paneldiskussion: Vad behöver vi göra för att klara hållbarhetsmålen?
09.50 Öppen diskussion

Medverkande

  • Lena Viktorsson, oceanograf, SMHI
  • Helén Andersson, enhetschef oceanografisk forskning, SMHI
  • Johan Stål, gruppchef och marinbiolog, SMHI
     
  • Thomas Johansson, enhetschef, havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
  • Åsa Ranung, Chef vattenmiljö WWF
  • Tina Elfwing, Föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum

(Ytterligare medverkande kommer att läggas till inom kort.)

Moderator
Signild Nerheim, oceanograf, SMHI