Bilateralt samarbete – samarbete mellan länder inom miljö- och klimatområdet

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landets gränser. Ett långsiktigt, strategiskt bilateralt samarbete svarar mot ett svenskt behov, behov i andra länder och kan öppna upp för dialog kring andra strategiska kärnfrågor. Det är en del av svensk miljöpolitik.

Bilateralt samarbete är en sorts långsiktigt utvecklingssamarbete. Samarbetet sker mellan två parter, där stöd kommer från Sverige till ett annat land eller region.

Inom miljö- och klimatområdet finns ett bilateralt anslag från regeringen. Det ska användas för samarbete med länder som har stor påverkan på den globala miljön och/eller är av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet.

Myndighetssamarbete är ett viktigt och konkret inslag i det bilaterala samarbetet. Fyra myndigheter under Miljö- och energidepartementet samarbetar inom anslaget:

  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kemikalieinspektionen
  • Naturvårdsverket
  • SMHI.

Anslaget förvaltas av Naturvårdsverket. De beslutade medlen betalas ut till myndigheterna i form av bidrag. Myndigheterna ansvarar för planering och genomförande av samarbetsinsatser inom ramen för de tilldelade medlen.

SMHI har de senaste åren deltagit i aktiviteter i Chile, Brasilien, Sydafrika, Indien, Kina och Ryssland inom ramen för bilateralt samarbete.

Chile och Brasilien

Luftmiljö i Chile

SMHI har arbetat med ett pilotprojekt i staden Osorno i södra Chile. Syftet var att utveckla en metod för att kvantifiera utsläpp och påverkan av partiklar, bland annat sot, i städer i södra Chile där vedeldning används för husuppvärmning.

SMHIs insatser har hjälpt det chilensiska ministeriet att bättre förstå och åtgärda vedeldningens problem i södra Chile. Lagstiftning om högsta tillåtna partikelutsläpp från nya vedkaminer har nu introducerats. SMHI har deltagit i bedömningar av förväntade effekter av lagstiftningen i staden Osorno.

Rapport från luftmiljöprojektet i Osorno i södra Chile (på engelska)

SMHI har också genomfört seminarier om luftvårdsfrågor och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Chile.

Partikelhalter i Brasilien

Utifrån erfarenheter från Chilesamarbetet och med medverkan av chilesiska experter har SMHI genomfört ett pilotprojekt i staden Sapiranga i delstaten Rio Grande do Sul i södra Brasilien. I projektet har partikelhalter i luft uppskattats med hjälp av mätning och modellering. Resultat från projektet visar att partikelhalter i en liten stad som Sapiranga, också kan vara höga bland annat på grund av vedeldning. Det är viktigt att problemet uppmärksammas och åtgärdas så fokus för luftföroreningar inte bara riktas på storstäder. Projektet, som huvudsakligen genomfördes under 2014 och slutredovisades i mars 2015, har rönt stort intresse inom delstaten.

Rapport från luftmiljöprojektet i Sapiranga i Brasilien (på engelska)

Sydafrika

Bättre vattenförvaltning för uMngeni-floden i Sydafrika

uMngeni-floden i östra Sydafrika är utsatt av ojämn vattentillgång och problem med vattenkvaliteten. Det finns också en stor konkurrens om vattnet från framför allt befolkningen och jordbruket. I området finns ett antal större dammar samt många mindre bevattningsdammar. För att tillgodose vattenbehovet i området överförs vatten i ledningar från ett intilliggande vattendrag, Mooi-floden. Vid flodmynningen ligger den större staden Durban. Lokala myndigheter behöver ett stödsystem som kan ge underlag för planering och beslut kring vattenförvaltningen i området.

Sverige och Sydafrika har inlett ett bilateralt samarbete med målet att skapa ett beslutstödssystem för floden. Sverige representeras av SMHI. I den första delen av projektet har SMHI ställt in den hydrologiska beräkningsmodellen HYPE för uMngeni-flodens avrinningsområde och samlat in de data om floden som finns tillgängliga tillsammans med forskare från University of KwaZulu-Natal. Den första fasen av arbetet summeras i rapporten Source to sea: tracing causes of water quality problems and evaluating potential mitigation options. Case study of uMngeni river, South Africa (1,2 MB, pdf). I nästa steg ska SMHI tillsammans med lokala representanter finkalibrera modellen och använda den för att ta fram olika scenarier som kan användas som beslutsunderlag i vattenförvaltningen. Projektet pågår till och med 2018.

Luftmiljö i Sydafrika

Sverige och Sydafrika har skapat en bi-nationell kommission, BNC, där gemensamma frågor inom bland annat forskning diskuteras och utvecklas. Arbetet i BNC bedrivs framför allt inom ett antal kommittéer. Vid ett BNC-möte i Stockholm inrättades en ny kommitté kring miljö, vatten och energi: Committee on Environment, Water and Energy. Där lyftes SMHIs arbete inom luftmiljö, vatten och klimat fram som områden där länderna kan fortsätta att utveckla sitt samarbete.

Under 2015 har SMHI arbetat med kartläggning av luftföroreningsnivån i Sydafrika för att kunna studera negativ hälsopåverkan i utsatta grupper. SMHI deltog också i en delegationsresa till Sydafrika i mars 2015 tillsammans med Sveriges miljöambassadör och representanter för andra svenska myndigheter. Under resan knöts värdefulla kontakter mellan SMHI och forskare och myndighetspersoner i Sydafrika.

Indien och Kina

Klimatpåverkande luftföroreningar i Indien och Kina

Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, SMHI och svenska ambassaden i Indien har hållit två seminarier om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Delhi i Indien i februari 2015 i samband med den årliga ”Delhi Sustainable Development Summit”. De indiska medarrangörerna var ”Center for Science and Environment” och ”The Energy and Resources Institute”.

Seminarium om SLCP i Delhi 4 februari 2015

SLCP på Delhi Sustainable Development Summit 6 februari 2015

Genom det bilaterala samarbetet har de svenska myndigheterna varit pådrivande för att få till stånd ett internationellt-kinesiskt samarbete om klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). SMHI har tillsammans med Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute, SEI arrangerat en tvådagars workshop om SLCP i Peking. Workshopen stärkte dialogen och kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina inom området. Det samlade bilaterala samarbetet resulterade i att Sverige fick en ledande roll i en nystartad arbetsgrupp om SLCP.

Ryssland

Klimat och ren luft i Ryssland

I syfte att driva på Rysslands medverkan i Koalitionen för klimat och ren luft, CCAC, genomfördes i mars 2014 ett seminarium i Moskva rörande SLCP-problematik och koalitionens arbetssätt. Vid seminariet medverkade en bred skara experter från flera ryska luftvårdsrelaterade organisationer, tillsammans med Naturvårdsverket, SMHI och Miljödepartementet. Seminariet får anses ha bidragit till att Ryssland under 2014 gick med i CCAC.

Hållbara städer i Ryssland

För att få en överblick över svenska arbeten med hållbara städer och samtidigt sammanställa en ”verktygslåda” för att initiera och driva hållbarstadsprojekt i framtiden, engagerades Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning vid SMHI och Naturvårdsverket i uppgiften att sammanställa material för presentation och jämförelse av städers och teknikers miljöprestanda. Insatsen ger en god plattform för arbete med hållbara städer både i Ryssland och i andra samarbetsländer, bland annat genom metodik och referensdata för jämförelse av både policy och prestanda mellan olika stadsområden.