Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Diarienummer: 2014/552/10.1
Departement/Myndighet: Socialdepartementet

Besvarad: 2014-06-27 02:00
Remissvar 2014/552/10.1 (116 kB, pdf)

Kollisionen Golden Trader/Vidar

Diarienummer: 2014/1215/10.1
Departement/Myndighet: SHK Statens haverikommission

Besvarad: 2014-07-04 02:00
Remissvar 2014/1215/10.1 (103 kB, pdf)

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för att restaurera och utvidga befintlig marina inom Västerviken i centrala Strängnäs

Diarienummer: 2014/1282/10.1
Departement/Myndighet: Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-07-08 02:00
Remissvar 2014/1282/10.1 (33 kB, pdf)

Omremiss Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

Diarienummer: 2014/901/10.1
Departement/Myndighet: Transportstyrelsen

Besvarad: 2014-07-15 02:00
Remissvar 2014/901/10.1 (33 kB, pdf)

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Diarienummer: 2014/1208/10.1
Departement/Myndighet: MSB

Besvarad: 2014-08-13 02:00
Remissvar 2014/1208/10.1 (33 kB, pdf)

Förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten samt ändring av föreskrifter om miljörapport

Diarienummer: 2014/1268/10.1
Departement/Myndighet: Naturvårdsverket

Besvarad: 2014-08-13 02:00
Remissvar 2014/1268/10.1 (33 kB, pdf)

Angående ansökan från Trafikverket om grundvattenbortledning, hamnverksamhet och annan verksamhet för byggande och drift av Förbifart Stockholm, Mål nr M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11, 1206-12

Diarienummer: 2013/2369/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-08-15 02:00
Remissvar 2013/2369/10.1 (35 kB, pdf)

Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg och ombyggnad till mitträckesseparerad 2+1 väg, väg E4, delen Ullånger - Docksta i Kramfors kommun, Västernorrlands län

Diarienummer: 2013/1203/10.1
Departement/Myndighet: Trafikverket

Besvarad: 2014-08-15 02:00
Remissvar 2013/1203/10.1 (34 kB, pdf)

Förslag avseende föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

Diarienummer: 2014/1392/10.1
Departement/Myndighet: Transportstyrelsen

Besvarad: 2014-08-15 02:00
Remissvar 2014/1392/10.1 (32 kB, pdf)

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ökad produktion av papper/kartong vid anläggningen Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län

Diarienummer: 2014/1106/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-06-26 02:00
Remissvar 2014/1106/10.1 (107 kB, pdf)