Totala närsaltsmängder i olika havsområden

 

SMHI skall genom kontrakt med naturvårdsverket rapportera det totala närsaltsinnehållet i olika havsområden. Detta görs varje kvartal. Tryck på de olika havsområdena för mer information om de totala närsaltsmängderna.


Totala närsaltsmängder


Klicka på önskat havsområde för att visa totala mängden närsalter. Bilden visar havsområden men även delar av Östersjön avrinningsområde.


Beräkning av totala närsaltsmängder

  1. All insamlad mätdata under kvartalet (1: Jan-Mar, 2: Apr-Jun, 3: Jul-Sep, 4: Okt-Dec) plockas ur data- basen SHARK.

  2. För varje havsområde besämms två eller tre djupintervall, (ytvatten, mellanliggande vatten, djupvatten) genom att titta på CTD-profiler som tas vid de frekventa standardstationerna

  3. Genom att använda hypsografiska kurvor, beräknas volymen på varje djupintervall i havsområdet.

  4. Ett medelvärde för varje närsalt beräknas utifrån all mätdata från varje djuplager i området. Olika stationer får olika påverkan på beräkningarna beroende på hur stor area de representerar.

  5. Volymen multiplicerad med medelvärdet ger de totala närsaltshalterna i varje område.

  6. Diagram gäller för hela vattenmassan.


  7. Årsmedel för bassänger.


  8. Årsmedel för hela Egentliga Östersjön.