Nyhetsarkiv

En tidig men mild isvinter

Issäsongen drog igång ovanligt tidigt, med första havsisen redan i början på november. Sedan dess har säsongen dock varit mild och istillväxten långsam.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång till observationer av Arktis klimat

Bättre tillgång till observationer av hav, luft, vatten och ekosystem i Arktis ska ge ny kunskap om klimatet och hur det förändras i området. Ett nytt EU-projekt startar nu för att förbättra tillgängligheten till mätdata från Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så bidrar SMHI till Östersjöstrategin

SMHI har en viktig roll för att EUs Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs nu i en årlig rapport till regeringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till europeisk prognostjänst för luftmiljö

Tack vare ett europeiskt samarbete, där bland andra SMHI medverkar, finns prognoser för luftmiljön i Europa. Prognostjänsten finns öppet tillgänglig på en webbsida. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2017 - Nytt vindrekord för Sverige

I allmänhet dominerade lågtryck i norr medan södra Sverige oftast påverkades av högtryck. Följaktligen var det blåsigt, milt och nederbördsrikt i norr och torrt med temperaturer nära normalvärdena i söder. Några stormar orsakade lokalt extrema nederbördsmängder och ett nytt svenskt vindrekord på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre prognostjänst bidrar till ökad flygsäkerhet

Nu finns en förbättrad prognostjänst för alla som flyger på låg höjd, under cirka 4 000 meter. Tjänsten ger piloter en bättre visualisering av väderutvecklingen. SMHI har utvecklat tjänsten i samarbete med danska kollegor. 
 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bevattningsdammar minskar vattenbrist

Det råder vattenbrist i delar av landet, något som också kan bli vanligare i ett förändrat klimat. Att anlägga bevattningsdammar för jordbruk är ett sätt att möta problemen. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktigt underlag för att jobba med luftkvalitet i Halmstads kommun

På uppdrag av Halmstads kommun har SMHI utfört en kartläggning av halter av partiklar och kväveoxid i utomhusluften i tätorten. Kartläggningen ger kommunen en tydlig bild av läget och ett gediget underlag för att fortsätta arbetet med att förbättra luftkvaliteten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tredje rekordvarma året i rad i världen

WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare år med högsta notering.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst ger mer information om havsvattenstånd och vågor

Idag lanserar SMHI en ny tjänst för havsvattenstånd och vågor på smhi.se. Tjänsten, som är mobilanpassad, visar både prognoser och observationer samt eventuella varningar för höga och låga havsvattenstånd. Prognoserna för havsvattenstånd och vågor uppdateras fyra gånger per dygn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad