Information om luftföroreningar som påverkar klimatet samlas på ny webbsida

Nu samlas information om kortlivade klimatpåverkande ämnen, luftföroreningar som påverkar klimatet, på en ny webbplats. Dessa ämnen har inte bara en inverkan på klimatet, vissa av dem har även betydande effekter på människors hälsa, vegetation och grödor.

– Arbetet med kortlivade klimatpåverkande ämnen, Short-Lived Climate Pollutants eller SLCP, är viktigt, förklarar Joakim Langner på SMHI, som ansvarar för samordningen av arbetet med SLCP inom Sverige. Med åtgärder mot SLCP kan jordens befolkning skydda klimatet på kort sikt och öka chanserna för att åtgärder mot de långlivade växthusgaserna ska skydda klimatet på längre sikt.

Nu samlas information om SLCP på en ny webbsida: www.slcf-info.se. Här återfinns exempelvis information om SLCP, om det svenska och internationella arbetet på området samt länkar till aktuella rapporter.

Luftföroreningar påverkar klimat, växtlighet och människors hälsa

– Förutom sin inverkan på atmosfärens strålningsbalans, och därigenom klimatet, har flera luftföroreningar också betydande effekter på människors hälsa, vegetation och grödor, förklarar Joakim.

Till SLCP hör partiklar, ozon, metan och fluorkolväten. Partiklar kan vid inandning vara skadliga för hälsan genom att fastna i luftvägarna, samt genom att de kan innehålla giftiga ämnen. Marknära ozon är skadligt för både växter och djur. Höga halter av ozon uppmäts ofta i storstäder sommartid. Metan och fluorkolväten är kraftiga växthusgaser. Fluorkolväten bidrar även till ozonhålens utbredning.

Som namnet antyder har dessa ämnen betydligt kortare uppehållstid i atmosfären jämfört med långlivade växthusgaser som koldioxid. Det innebär att åtgärder mot SLCP snabbt kan ge ett visst skydd mot klimatförändringar.

Åtgärder mot SLCP skyddar klimatet

– Inom kort kommer Sverige att överta ordförandeskapet i Arktiska rådet, vilket är ett av de forum där frågan om åtgärder mot SLCP kommer att drivas, berättar Joakim och förklarar varför detta är viktigt:

– Sotpartiklar som faller ner på snö och is i Arktis påskyndar avsmältningen och är en av orsakerna till att klimatförändringen är starkare i Arktis än den genomsnittliga globala uppvärmningen.

Arbetet med att begränsa långlivade växthusgaser som koldioxid i atmosfären måste fortsätta för att bromsa en klimatförändring, och kan inte ersättas av åtgärder mot SLCP.

– Effekterna av minskade utsläpp av långlivade växthusgaser kommer dock inte vara märkbara inom de närmsta åren, men är avgörande på längre sikt, just på grund av att de är långlivade. Effekterna av åtgärder för att minska utsläppen av SLCP märks mycket snabbare och kan på kort sikt fördröja en uppvärmning i utsatta områden och globalt.

Information samlas på egen webbsida

För att Sverige på ett effektivt sätt ska kunna driva ett arbete med åtgärder mot SLCP samordnar olika aktörer i landet sina ansträngningar. Berörda parter är till exempel Miljödepartementet, näringslivet, universitet, forskningsinstitut och myndigheter, däribland SMHI.

Ett led i denna samverkan är att samla information kring SLCP på en ny webbsida, som drivs av SMHI och Naturvårdsverket.