Askmolnet från vulkanutbrottet på Island

Vulkanutbrottet från Eyjafjallajökul på Island är sedan söndag 23 maj vilande och endast en mindre plym med vattenånga stiger upp ur vulkanen. Från måndag 24 maj är i stort sett hela Europa fritt från askmoln av betydelse för flygtrafiken.

Under efterföljande 1-2 veckor kommer atmosfären över Europa successivt att renas ytterligare och därefter vara i det närmaste helt fri från aska, under förutsättning att inga nya vulkanutbrott inträffar.

Under det aktuella vulkanutbrottet transporterades vulkanaska i inledningsskedet (14-17 april), och även tidvis under perioden 5-14 maj, i hela skiktet från marken upp till 10 km höjd. Under övriga tider med aska skedde spridningen enbart i skiktet upp till högst ca 6000 m höjd.

Spridningsprognoser för det kommande dygnet från Met Office

Vulcanic Ash Advisory Centre, MetOffice i Storbritannien, ansvarar för att prognostisera riskområden som gäller för det europeiska flyget.

Spridningsprognoserna uppdateras var sjätte timma då vulkanaktivitet förekommer och riskområdet förändras hela tiden. Vulkanens aktivitet och den höjd rökplymen stiger till är, tillsammans med vind- och nederbördsförhållandena, av avgörande betydelse för hur riskområdet förändras.

MetOffice i Storbritannien, prognostiserade riskområden som gäller för det europeiska flyget

Meteorologiska beräkningar av spridning

Meteorologiska spridningsmodeller, som drivs med hjälp av kontinuerligt uppdaterade meteorologiska väderprognoser, utnyttjas för att ge information till flyget om vilka delar av Europa och Atlanten som det finns risk för skador.

Vulkanens aktivitet och den höjd rökplymen stiger till är, tillsammans med vind- och nederbördsförhållandena, av avgörande betydelse för hur riskområdet förändras. Under perioder då vulkanen har snabbt varierande askutläpp och plymhöjd (med stora variationer från timme till timme) kan det i vissa vädersituationer innebära stora svårigheter att göra längre prognoser än ca ett dygn för nordvästra Europa med dess relativa närhet till vulkanen på Island.

Askpartiklar från vulkanutbrottet på Island

Storleken på askpartiklar som vulkanan spyr ut kan vara från knappt 1 miljondels meter i diameter till stora klippblock. När vulkanplymen transporteras i atmosfären bedöms att även ännu mindre partiklar, i intervallet 0,1- 1 miljondels meter, kan bildas av bl.a. gasformiga svavelföreningar från vulkanutsläppet.

Mätningar gjorda vid vulkanen på Island indikerar att andelen fina partiklar (mindre än 10 miljondel meter, s.k. PM-10 partiklar) i askan har minskat från ca 25 % under utbrottets inledningsskede till ca 5 % uppmätt den 3 maj. Mätningarna är dock svåra att utföra på ett optimalt sätt och de hittills erhållna resultaten är osäkra.

Askan påverkar flygtrafiken

För flygtrafik kan partiklarna vara ett hot även på mycket stora avstånd från vulkanen. Därför är det ytterst viktigt att göra prognosberäkningar av askans spridning i atmosfären för att kunna varna och förhindra flygolyckor och omfattande skador på flygplanens motorer.

Flygets känslighet för påverkan från askpartiklarna håller nu på att ytterligare detaljstuderas på flera håll i Europa.

Vulkanaska nära marken

Tillsammans med askan förekommer det svavelföreningar, vissa av dem illaluktande. Kommer askmolnet in i eller under ett nederbördsområde tvättar dock nederbörden bort en stor del av askan.

Askan som hamnar på marken med nederbörden bedöms inte utgöra någon fara och i Sverige har det hittills inte varit något man lätt kunnat observera med blotta ögat. Vid vulkanutbrott kan det dock vara av intresse att följa upp innehållet av exempelvis försurande svavelföreningar i det asknedfall som kan förekomma.

För att de små askpartiklarna och svavelföreningarna ska spridas i större mängd till luften närmast marken över Sverige krävs vertikalvindar och kraftig omblandning som för ner partiklarna. Annars kan askplymen passera över oss utan att i högre grad påverka kvaliteten på den luft vi andas nere vid marken.

Våra modellberäkningar indikerar att påverkan på halten av fina partiklar i luften närmast marken hittills varit mycket begränsad över Sverige. Befintliga lokala mätningar av partikelhalter i större tätorter i Sverige kan också utnyttjas för att följa upp eventuell påverkan från vulkanaskan.

Krisinformation.se - Moln av aska efter vulkanutbrottet på Island