Skillnad mellan väderprognos och klimatscenario

Vad berättar ett klimatscenario jämfört med en väderprognos?...

En väderprognos utgår från ett initialtillstånd baserat på observationer samt tidigare körningar. På grund av komplicerade processer i atmosfären kan dock en liten avvikelse från rätt initialtillstånd snabbt ge en felaktig väderutveckling i prognosen. Därför kan man endast, med någorlunda stor säkerhet, säga något om vädret omkring en vecka framåt i tiden.

När man talar om förändringar i klimatet handlar det istället om förändringar i medelvärdet av vädret över en mycket längre tid. Detta gör att man i klimatmodeller måste ta hänsyn till en del andra variabler, som kan påverka klimatet, t.ex. utsläpp av växthusgaser. Det är dock väldigt svårt att prognostisera framtida utsläpp. Istället framställs olika utsläppsscenarier, som man sedan använder i klimatmodellerna.

Tillskillnad mot en väderprognos blir därför resultaten från ett enskilt klimatscenario inte en prognos av framtiden. Det ger istället en bild av hur klimatet skulle påverkas om vi fortsätter med våra utsläpp enligt det scenariot.

Exempel på utsläppscenario

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hade med 6 olika utsläppsscenarier i sin senaste rapport (AR4, 2007). I ett av de mer extrema scenarierna ökade de årliga utsläppen av växthusgaser till mitten av detta århundrade för att sedan avta och de 20 sista åren vara konstant. Sammanlagt omkring tredubblades de årliga utsläppen. Enligt klimatmodellerna skulle detta, för perioden 2090-2099 i jämförelse med 1980-1999, ge en ökning av den globala medeltemperaturen på omkring 4C.

ett par pingviner