Höjdsystem och vattenstånd

Ett uppmätt havsvattenstånd anges antingen relativt RH2000 eller medelvattenståndet. I RH2000 är nivån relaterad till en fix landpunkt vilket är bra om du vill se om havet eller landet stiger mest i en punkt. Vill du istället jämföra hur mycket havet stiger vid olika stormar är det vattenstånd relativt ett beräknat medelvattenstånd som fungerar bäst.

Ett höjdsystem används för att kunna ange höjder relativt en känd nivå. Det består av ett rutnät med noggrant uppmätta och på marken utmärkta fixpunkter i det aktuella höjdsystemet. Alla höjdsystem utgår ifrån någon form av nollpunkt och ett bestämt år (epok) som höjderna gäller för.

RH2000 – Rikets höjdsystem 2000

RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem sedan 2005. Mätningarna som ligger till grund för höjdsystemet utfördes under åren 1979-2003 och består av ca 50 000 fixpunkter. Nollnivån definieras av en punkt i Amsterdam och kallas Normaal Amsterdams Peil (NAP). Samma nollnivå används av andra europeiska länder.

För att ha tillgång till nollnivån i Sverige inrättades en referenspunkt i Varberg med relativt liten landhöjning. Här finns en stabil markering i granitberggrunden som ligger 4,234 meter över NAP.

Vattenstånd i RH2000

När vattenståndet anges i RH2000 kan du i långa dataserier se hur havsnivåerna sakta förändras jämfört med en viss landpunkt. Vattenståndet varierar över olika tidsskalor men på de riktigt långa tidsskalorna (decennier eller mer) är det effekter av den globala havsnivåhöjningen och landhöjningen som syns.

Om vattenståndet stiger är den globala havsnivåhöjningen i den mätpunkten snabbare än landhöjningen. Om vattenståndet istället sjunker är landhöjningen fortfarande större än den globala havsnivåhöjningen och det ser ut som havet sjunker. I figuren nedan från Ratan är landhöjningen fortfarande högre än den globala havsnivåhöjningen vilket gör att det ser ut som att havsnivån sjunker.

figur med tidsserie vattenstånd vid Ratan
Tidsserie av vattenstånd i RH2000 uppmätt vid Ratan 1891-2016. Det beräknade årliga medelvattenståndet samt de högsta och lägsta mätningarna varje år syns i olika nyanser av blått. Den röda linjen är en linjär regression av de olika årens medelvattenstånd. Förstora Bild

Vattenstånd relativt medelvattenstånd

SMHI räknar årligen ut årets medelvattenstånd i varje mätposition. Vi kallar denna parameter RW från engelskans Relative Water level. Årets medelvattenstånd representerar havets genomsnittliga nivå vid varje mätpunkt under det året och uttryckt i RW är det alltid noll (vilket det generellt sett inte är uttryckt i RH2000).
Årets medelvattenstånd

Alla vattenståndsrörelser som sker över kortare tid än ett år är fullt jämförbara mellan olika stationer och år när de uttrycks relativt medelvattenståndet. Är du till exempel intresserad av extremvärden eller olika år-till-år variationer är det RW du ska använda.

Tittar du på en vattenståndsserie relaterad till medelvattenståndet syns inte långsamma förändringar som global havsnivåhöjning eller landhöjning. Samma tidsserie som ovan från Ratan uppritad relativt medelvattenståndet nedan visar tydligt detta.

Tidsserie av vattenstånd relativt årets beräknade medelvattenstånd vid Ratan 1891-2016
Tidsserie av vattenstånd relativt årets beräknade medelvattenstånd vid Ratan 1891-2016. Det beräknade årliga medelvattenståndet samt de högsta och lägsta mätningarna varje år syns i olika nyanser av blått. Förstora Bild

Traditionellt sett har årets medelvattenstånd också använts för att relatera vattendjupet på sjökorten. Medelvattenståndet från sjökortets produktionsår har då varit referens till djupinformationen. Detta är dock på väg bort då Sjöfartsverket successivt håller på att övergå till RH2000 som referens för sina djupdata. För mer information om detta se Sjöfartsverkets hemsida.
Ny referensnivå i svenska sjökort baseras på RH 2000, Baltic Sea Chart Datum 2000 (Sjöfartsverket)

EVRS – European Vertical Reference System

EVRS är en Europeisk höjdsystemsdefinition. Inom EU till exempel via INSPIRE direktivet finns beskrivet att höjdinformation inom Europa ska utbytas i höjder definierade i EVRS. Sveriges nationella höjdsystem RH2000 är beräknat enligt denna definition och anses därför vara en så kallad realisering av EVRS.
Inspire (Geodata)

Äldre svenska höjdsystem

Innan Sverige 2005 införde RH2000 har vi haft några andra nationella höjdssystem.

RH00 

Normalhöjdpunkten på Riddarholmen
Normalhöjdpunkten på Riddarholmen i Stockholm från 1886. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Rikets höjdsystem 1900 baseras på den första precisionsavvägningen av Sveriges landyta som genomfördes under åren 1886-1905. Rutnätet bestod då av ca 2500 fixpunkter. En viktig anledning till att precisionsavvägningen utfördes var för att kunna bestämma havsytans nivå genom att relatera vattenståndsmätarna längs kusten till varandra.

Som nollnivå till RH00 valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900. Denna punkt finns markerad på Riddarholmen i centrala Stockholm. Höjden på denna punkt fastställdes till 11,800 meter ovanför medelvattenytan. Höjdsystemet användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 1970, då det blev ersatt av RH70.

RH70

Rikets höjdsystem 1970 baseras på den andra precisionsavvägningen av Sveriges landyta som genomfördes under åren 1951-1967. Denna bestod i ett rutnät på knappt 9700 punkter. RH70 använde samma nollpunkt i Amsterdam som används i RH2000, det vill säga Normaal Amsterdams Peil (NAP). Höjdsystemet RH70 användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 2005, då det blev ersatt av RH2000.

Vill du veta mer om RH00, RH70 eller generellt om höjdsystem finns utförligare information på Lantmäteriets hemsida.
Höjdsystem (Lantmäteriet)