Höjdsystem och havsvattenstånd

Havsvattenstånd mäts i ett lokalt höjdsystem som är unikt för varje station. Det observerade vattenståndet kan sedan relateras mot olika nationella höjdsystem såsom RH00, RH70 och RH2000.

Höjdsystem används för att kunna ange olika höjder relativt någon känd nivå. Alla höjdsystem utgår ifrån någon form utav nollpunkt men p.g.a. pågående landhöjning och havsnivåhöjning förändras denna med tiden. Höjdsystemets nollnivå definieras därför baserat på en viss tidsperiod (epok) där t.ex. observerat medelvattenstånd bestämmer nollnivån.

Flera olika nationella höjdsystem har genom åren avlöst varandra i Sverige. Dagens officiella nationella höjdsystem kallas rikets höjdsystem år 2000 eller RH2000. Före dess användes RH00 och RH70 som nationella höjdsystem.
 

Mer information finns på Lantmäteriets hemsida om höjdsystem.

RH00
Rikets höjdsystem 1900 baseras på den första precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1886-1905. Som nollnivå valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900, representerad av en markerad punkt på Riddarholmen i centrala Stockholm. Höjden på denna punkt, den s.k. normalhöjdpunkten fastställdes till 11,800 meter ovanför medelvattenytan. Då täckningen och kvaliteten på den första precisionsavvägningen var dålig och då senare förtätningar höll ännu sämre kvalitet var anslutningspunkterna ofta mycket dåliga. Höjdsystemet användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 1970, då det blev ersatt av RH70.

Normalhöjdpunkten på Riddarholmen
Normalhöjdpunkten på Riddarholmen i Stockholm från 1886. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

RH70
Rikets höjdsystem 1970 baseras på den andra precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1951-1967. RH70 använde en nollpunkt som definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP), vilket är en punkt i Amsterdam som används som 0-punkt även i andra europeiska länder. Denna nivå motsvaras av tidvattennivån i Amsterdam vid medelhögvatten år 1684. För att ha tillgång till denna 0-punkt även i Sverige valde man en referenspunkt i Varberg med relativt liten landhöjning. Där finns numera en stabil markering i granitberggrunden. Höjden på denna punkt är 4,234 meter över NAP. Höjdsystemet användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 2005, då det blev ersatt av RH2000.

RH2000
Rikets höjdsystem 2000 är Sveriges nya nationella höjdsystem sedan år 2005. Mätningarna utfördes under åren 1979-2003 vid den tredje precisionsavvägningen (Riksavvägningen) som höll bättre kvalitet än sina föregångare, RH00 och RH70. Nollnivån definieras även den av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Med införandet av RH2000 har det för första gången skapats möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala höjdnät till ett nationellt höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet. Jämförelse mot grannländers höjdsystem blir också enklare eftersom dessa höjdsystem oftast använder samma nollnivå (NAP).