Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet, såsom tidvatten och väder. Det senaste århundradet har havsvattenståndet höjts, och fortsätter i allt snabbare takt.

Vattenståndet på en plats är effekten av många faktorer som verkar med olika kraft och variation över tiden. Exempelvis vindar, lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd. Längs de svenska kusterna är det framförallt lufttrycket och vindarna på Nordsjön och Östersjön som påverkar vattenståndet, men även så kallade periodiska svängningar i havsbassängerna.

Det innebär i huvudsak att när kraftiga vindar pressat upp vatten mot en kust kommer vattnet att sjunka tillbaka. Rörelsen i vattnet fortsätter ända tills motsatta kusten nås och förhöjer vattenytan där. Så kan det svänga fram och tillbaka ett antal gånger. Fenomenet kallas vattenpendling.

Aktuellt havsvattenstånd observeras av SMHI vid 27 stycken havspeglar
längs Sveriges kuster. Data presenteras under Havsobservationer
i tabell- och diagramform inom 30 minuter efter mätning.

Klimatförändringar leder till höjda havsnivåer

Mätserierna för havsvattenstånd är långa och därför intressant ur ett klimatperspektiv. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och därmed utvidgar sig. Följden blir alltså en global höjning av havsvattenståndet.
Läs mer om havsvattenstånd som klimatindikator

FNs klimatpanel (IPCC) redovisade år 2007 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 18-59 centimeter. Men nya resultat pekar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning.

I många delar av världen har människor redan börjat uppleva hur havsnivån stiger. I Skandinavien är höjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Men i södra Sverige har havet stigit ungefär 20 centimeter sedan slutet på 1800-talet. Under de senaste 30 åren har "höjningstakten" ökat till nästan 3 millimeter per år.

På många håll i Sverige där landhöjningen är stor, till exempel i Västerbottens kustland, kommer man i praktiken inte att uppleva att havet stiger, medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.

Havsvattenståndets förändring i centimeter, korrigerat för landhöjningen, sedan 1886.
Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust (cm), korrigerat för landhöjningen, sedan 1886. Där landhöjningen är liten kring våra kuster har havet alltså stigit ungefär 20 cm. Diagram: SMHI Förstora Bild

Räkna ut när det är högvatten hos dig

Varje plats längs en kust har olika tidpunkt för när högvatten inträffar. För svenska västkusten finns det inga färdiga tabeller över hur tidvattnet varierar. Men med instruktionerna nedan kan du beräkna när det är högvatten hos dig.

På smhi.se kan du exempelvis se uppmätta värden vid Ringhals de senaste 24 timmarna. Eftersom den viktigaste tidvattenkomponenten är orsakad av månens dragningskraft och månperioden är 12 tim och 25 min finner du tiden för nästa högvatten genom att lägga till 12 tim och 25 min till tiden för senaste vattenståndstopp.

Du får kolla så inga andra vattenståndsändringar tar ut tidvattnet men denna period brukar alltid synas. Vill du veta högvatten längre fram är det bara att lägga till 12 tim och 25 min flera gånger.

Detta gäller alltså Ringhals. För en plats mellan Göteborg och Ringhals kan du proportionera tidskillnaden mellan deras högvattentidpunkter och deras geografiska avstånd mot avståndet till den önskade platsen och t ex Göteborg för att få fram tidsskillnaden.

Gör din egen vattenståndsmätare

Du kan enkelt tillverka en egen vattenståndsmätare:

Vattenståndsmätare
Foto Torbjörn Lindkvist Förstora Bild
  • Skaffa en minst 2 meter lång planka.
  • Markera varje decimeter med färg eller skåror.
  • Spika fast den i bryggan nedstucken i vattnet så långt att den visar samma vattenstånd som aktuellt värde från närmaste SMHI-station hämtat från smhi.se. Om din brygga ligger mellan två SMHI-stationer så proportionera fram vattenståndet mot stationernas vattenstånd och avståndet mellan de båda stationerna och avståndet mellan en av stationerna och din brygga.
  • Nu kan du när som helst avläsa vattenståndet i ditt område. Jämför med mätningarna på smhi.se då och då.