Havspeglar

Havspeglar observerar vattenståndet i havet. I Sverige har SMHI tillsammans med Sjöfartsverket det nationella ansvaret för att mäta havsvattenstånd och idag observeras havsvattenståndet på 63 platser runt den svenska kusten.

I Sverige startade kontinuerliga observationer av havsvattenstånd vid Slussen i Stockholm redan år 1774. Mätningarna fortsatte senare på Skeppsholmen och Stockholms havsvattenståndsserie är numera den längsta havsvattenståndsserien i världen.
Stockholms havsvattenståndsserie
Havsvattenstånd

Stationskarta havsvattenstånd
Karta som visar var SMHI observerar havsvattenstånd. Förstora Bild

Efter ett stadsbesök i Preussen beslöt den svenske kungen Oscar II att ett antal mareografer skulle anläggas runt den svenska kusten. Med början år 1886 installerades sådana på tio platser. Under 1900-talet har fler stationer tillkommit och idag observerar SMHI havsvattenståndet vid 26 platser runt den svenska kusten. Information om varje station hittas under Havsobservationer.
Mareograf
Stationslista vattenstånd

Havsvattenstånd mäts i ett lokalt höjdsystem som är unikt för varje station. Via näraliggande fixar (fasta markeringar i berggrunden) kan stationen anslutas till olika nationella höjdsystem.
Höjdsystem och vattenstånd

Havspegeln i Smögen
Mätningar av havsvattenstånd och absolut landhöjning på en och samma plats gör att den globala havsnivåhöjningen kan följas. Havsvattenståndet i Smögens hamn observeras i den grå betongbyggnaden, medan pelaren uppe till höger är Lantmäteriets GPS-station för mätning av landhöjningen. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild
Havspegelutrustning
Utrustning för mätning av havsvattenstånd i Smögen. Till vänster: automatpegel eller vinkelgivare som automatiskt registrerar och rapporterar vattenståndet i realtid. I mitten: referenspegel eller måttband som fungerar som referens till automat- och diagrampegel. Till höger: diagrampegel eller skrivare som registrerar vattenståndet på ett papper. Används som backup om automatpegeln skulle strejka. Foto Thomas Hammarklint

Data samlas in en gång per timme till SMHI i Norrköping varifrån data skickas vidare till olika användare. Data presenteras under Vattenstånd och vågor både i tabell- och diagramform inom 30 minuter efter mätning.