Årets medelvattenstånd

Årets medelvattenstånd är ett beräknat värde bestämt genom regression på många års årsmedelvärden av havsvattenståndet. Praktiskt används värdet för att bestämma det aktuella djupet utifrån uppgifterna i sjökorten.

Årets medelvattenstånd är ett beräknat värde bestämt genom regression på många års årsmedelvärden av havsvattenståndet. Det krävs mer än 30 års värden för att någorlunda väl kunna bestämma regressionslinjen. Med hjälp av linjen kan man sedan bestämma årsmedelvattenstånd såväl framåt som bakåt i tiden.

Eftersom medelvattenståndet är ett beräknat värde kan man redan på årets första dag känna till årets medelvattenstånd.

Havsvattenstånd i RH2000 Ratan
Havsvattenstånd i RH2000 i Ratan. Den svarta linjen motsvarar det beräknade medelvattenståndet i RH2000. Förstora Bild

För att bestämma djupet på sjökort

Praktiskt används värdet för att bestämma det aktuella djupet utifrån uppgifterna i sjökorten. Dessa är alltid refererade till ett års medelvattenstånd bestämt på detta sätt och finns angivet i sjökortet.

Om man känner landhöjning och aktuellt år kan man räkna om sjökortets djup till aktuellt år. I sjörapporten klockan 05.55 (samt klockan 15.55 sommartid, ej under issäsong) presenteras aktuella havsvattenstånd för några havspeglar längs kusten i förhållande till medelvattenståndet.