Nollgenomgångar

När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning och för jordbruk. Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Nollgenomgångarna ser generellt ut att minska i hela landet till kommande sekelskifte, utom i mellersta och norra Sverige där de kan komma att öka.

Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 0ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0ºC.

Sammanställning av nollgenomgångar

För drygt 250 väderstationer i landet har genomsnittligt antal nollgenomgångar beräknats under perioden 1961-2011. För 125 stationer har antalet nollgenomgångar under perioden 1961-1990 kunnat jämföras med perioden 1991-2011 och en statistisk signifikant förändring har kunnat undersökas. Resultaten har analyserats och nedan visas kartor för genomsnittliga antalet nollgenomgångar mellan 1961-2011.

De vänstra kartorna illustrerar årsmedel eller medelvärdet för varje årstid. De högra kartorna visar förändringen mellan 1991-2011 och standardnormalperioden perioden 1961-1990 för respektive station. Röda punkter representerar en ökning av nollgenomgångar medan de blå visar en minskning. Orange och ljusblå punkter visar förändringar som inte är statistiskt säkerställd medan mörkt röda och mörkt blå punkter anger stationer med statistiskt säkerställda förändringar.

Stapeldiagrammen visar även årsmedel av antalet nollgenomgångar för perioden 1961-2011 för hela Sverige samt via länk för landsdelarna Götaland, Svealand, södra Norrland och norra Norrland.

Medelvärde och differens för hela året

Mellan åren 1961-2011 hade mellersta Sverige i genomsnitt flest antal nollgenomgångar per år (100-120 nollgenomgångar). Resten av landet hade mellan 80-100 stycken med undantag för områden runt Vänern, Skåne och Götalands och Svealands kust som hade något färre.

En jämförelse av perioden 1991-2011 med perioden 1961-1990 ger ett splittrat intryck. Det är ungefär lika många stationer som uppvisar en ökning som minskning av antalet nollgenomgångar under året som helhet.

 

 

 

 

 

Antal nollgenomgångar för helåret

Årsmedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar årsmedel för antal nollgenomgångar för hela Sverige under 1961-2011.
Årsmedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar årsmedel för antal nollgenomgångar för hela Sverige under 1961-2011.

Stapeldiagram för årsmedel för hela Sverige, norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland.

Medelvärde och differens under våren

Under våren (mars, april och maj) var antalet nollgenomgångar 30-50 stycken över större delen av hela landet. Vänernområdet och hela kusten hade lite färre nollgenomgångar, medan södra Norrland vanligtvis hade något fler.

Antal nollgenomgångar i Götaland och Svealand har på de flesta stationerna minskat från perioden 1961-1990 till 1991-2011 och på många stationer är minskningen statistiskt säkerställd (mörkblå punkter). I Norrland däremot har ingen statistiskt säkerställd förändring skett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal nollgenomgångar för våren

Vårmedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar medelvärdet per år under våren för hela Sverige under 1961-2011.

Stapeldiagram för våren för hela Sverige, norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland.

Medelvärde och differens under sommaren

Som väntat erhölls minst antal nollgenomgångar under sommaren (juni, juli och augusti). Götaland och Svealand saknade i stort sett nollgenomgångar, medan Norrland utom fjällen hade 0-4 stycken och i fjällen 4-10 stycken.

Trots att differensen visar att antalet nollgenomgångar i stort sett minskat under sommaren, är sanningen mer att förändringen är väldigt nära noll. I Norrland har det på många stationer emellertid skett en statistiskt säkerställd minskning av antalet nollgenomgångar (mörkblå punkter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal nollgenomgångar för sommaren

Sommarmedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar medelvärdet per år under sommaren för hela Sverige under 1961-2011.

Stapeldiagram för sommaren för hela Sverige, norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland.

Medelvärde och differens under hösten

Medelvärdet för hösten (september, oktober och november) visar att antal nollgenomgångar var 10-30 stycken i Götaland och Svealand, medan Norrland hade 20-40 stycken.

Antalet nollgenomgångar har minskat på fler stationer än där en ökning skett vid jämförelse mellan perioden 1991-2011 och standardnormalperioden 1961-1990. En ökning har emellertid skett vid västkusten och på några platser är den statistiskt säkerställd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal nollgenomgångar för hösten

Höstmedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar medelvärdet per år under hösten för hela Sverige under 1961-2011.

Stapeldiagram för hösten för hela Sverige, norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland.

Medelvärde och differens under vintern

Under vintern (december, januari och februari) låg medelvärdet för perioden 1961/1962-2011/2012 mellan 20-40 nollgenomgångar i Götaland, Svealand och södra Norrland, men bara 10-20 stycken i norra Norrland.

Antalet nollgenomgångar har från perioden 1961/1962-1989/1990 till 1990/1991-2011/2012 ökat på de allra flesta stationerna i Norrland och Svealand. På många stationer i Norrland är ökningen statistiskt säkerställd. I Götaland däremot har ingen säkerställd förändring skett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal nollgenomgångar för vintern

Vintermedel för antal nollgenomgångar.
Stapeldiagrammet visar medelvärdet per år under vintern för hela Sverige under 1961-2011.

Stapeldiagram för vintern för hela Sverige, norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland.

Hur ser framtiden ut?

SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre har beräknat förändringen av antalet nollgenomgångar från åren 1961-1990 till slutet av seklet. Beräkningar för olika framtidsscenarior har gjorts. Nedan presenteras ett exempel på ett scenario som visar att antalet nollgenomgångar kommer att minska i hela landet med upp till 20-30 dagar under året som helhet. Den största minskningen i Sverige kommer att vara längst i söder och den minsta minskningen längst i norr.

Under vintern visar beräkningarna däremot att antalet nollgenomgångar kommer att öka i landets mellersta och norra delar men att de kommer att minska i landets södra del. I norra Sverige är det idag kallt och få vinterdagar har nollgenomgångar. I takt med att temperaturen ökar så närmar sig vintertemperaturerna noll, och fler dagar med nollgenomgångar blir möjliga. I södra Sverige är vintertemperaturerna redan idag nära noll; varmare klimat betyder då färre dagar med minusgrader och färre dagar med nollgenomgångar.

Under vår och höst kommer antalet genomgångar att i huvudsak minska. Under våren förväntas dock antalet genomgångar i norra Norrland öka med upp till 10 dagar till i slutet av seklet.

Mer information om antal nollgenomgångar för olika klimatscenarier finns på denna länk: Klimatscenarier


 

Beräknad förändring av antal dagar med nollgenomgångar för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000.
Kartorna baseras på ett medelvärde av en ensemble med nio klimatscenarier för scenario RCP 4.5.