SMHI företräder Sverige i Copernicus User Forum

Som ett svar på den växande utmaningen som global säkerhet och klimatförändringar ställer har EU och ESA (European Space Agency) gemensamt utvecklat ett system för jordobservationer – Copernicus. Huvudsyftet med Copernicus är att leverera information som möter användarnas behov. För att ta tillvara på användarnas synpunkter har ”Copernicus User Forum” etablerats. SMHI är Sveriges företrädare.

Många är beroende av information som bygger på jordobservationsdata för att fatta beslut. Det finns de som förvaltar naturresurser och arbetar för biologisk mångfald, andra undersöker hur man ska anpassa sig till stigande havsnivåer på grund av den globala uppvärmningen och ytterligare andra undersöker atmosfärens kemiska sammansättning. 

Komplex uppsättning av mätsystem

Copernicus (tidigare GMES - Global Monitoring for Environment and Security) består av en komplex uppsättning med olika mätsystem som samlar in data från flera källor:

  • rymden (satelliter)
  • luften (flygburna instrument, ballonger med instrument för att registrera stratosfärsdata med mera)
  • vatten (bojar, instrument ombord på fartyg med mera)
  • marken (mätstationer, seismografer med mera)
Sentinel-1
Satellit Sentinel-1

Flera system bearbetar sedan dessa data och ger användarna mer tillförlitlig och aktuell information genom ett antal tjänster med anknytning till miljö- och säkerhetsfrågor. 

Användarperspektivet viktigt

För att säkerställa att data och de tjänster som bygger på dessa data verkligen är relevanta för slutanvändarna, har EU-kommissionen format Copernicus User Forum, som utifrån användarperspektivet ska ge råd om vilka prioriteringar som ska göras inom Copernicus.

Påverka utveckling och prioritering

SMHI har fått i uppdrag från Utbildningsdepartementet att företräda Sverige i Copernicus User Forum. För detta ändamål har även en särskild nationell Myndighetssamverkan för Copernicus etablerats.

– Genom att myndigheterna i Sverige agerar på ett samordnat sätt i europeiska sammanhang får vi möjlighet att påverka utvecklingen i en för Sverige positiv riktning, säger Stefan Nilsson från SMHI, Sveriges representant i Copernicus User Forum som även leder den nationella samverkansgruppen.

– SMHI är redan involverade i Copernicus inom ett antal tjänster både på luft och vattensidan, berättar Stefan och fortsätter:

– Inom Myndighetssamverkan hjälps vi åt att definiera slutanvändarnas behov för att kunna prioritera rätt inom Copernicus.

Ansvar för temaområden

I samverkansgruppen ingår flera myndigheter med huvudansvar för följande så kallade temaområden:

  • Land Monitoring – Naturvårdsverket och Lantmäteriet
  • Marine Environment Monitoring – Havs- och Vattenmyndigheten
  • Atmosphere Monitoring – SMHI
  • Emergency Management – MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Security – Kustbevakningen
  • Climate Change – SMHI

Dessutom ingår Rymdstyrelsen, som har i uppdrag att representera Sverige i Copernicus Committee, det beslutande organet.