Mer om klimatförändringar

Här hittar du länkar till några övergripande sammanställningar och rapporter från forskningen om klimat och klimatförändringar.

Från Sverige

Uppdatering klimatvetenskapliga kunskapsläget

Sammanfattning av huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) från IPCC. Serie klimatologi nr 9, 2014.

Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60)

Den mest omfattande kartläggningen över det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar och konsekvenserna av dessa, sammanställd på regeringens uppdrag 2005-2007.
 

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet

Sammanställning framtagen 2011 av SMHI på uppdrag av regeringen, om den senaste forskningen kring klimatförändringarna.  
 

Ny klimatvetenskap 2006-2009 (Kommissionen för hållbar utveckling, 2009)

Rapport sammanställd 2009 på uppdrag av regeringens kommission för hållbar utveckling, i syfte att ge en överblick över klimatforskningens utveckling sedan IPCC:s fjärde utvärderingsrapport AR4 (som beaktade forskning fram till 2006).
 

Internationellt

Climate change: A Summary of the Science (Royal Society, 2010)

Nulägesrapport från klimatforskningen sammanställd av Royal Society (brittiska vetenskapsakademin). Rapporten är indelad i kapitel som behandlar områden där den vetenskapliga förståelsen är vedertagen, där den är mer omdebatterad, samt där betydande osäkerheter kvarstår.
 

Copenhagen Diagnosis (UNSW Climate Change Research Centre, 2009)

Summering av kunskapsläget inom klimatforskningen framtagen av University of New South Wales (UNSW) Climate Research Centre inför FN:s klimatkonferens i december 2009 i Köpenhamn (COP15).
 

IPCC:s fjärde utvärderingsrapport AR4 (IPCC, 2007)

Den fjärde utvärderingsrapporten (Assessment Report 4 – AR4) från FN:s klimatpanel (IPCC) är den mest omfattande klimatvetenskapliga sammanställningen. Klimatpanelens femte utvärderingsrapport (AR5) kommer 2013.
 

News in Climate Science and Exploring Boundaries (Netherlands Environmental Assessment Agency, 2009)

Rapport framtagen 2009 på uppdrag av nederländska miljödepartementet, summerar den klimatvetenskapliga utvecklingen sedan IPCC:s fjärde utvärderingsrapport AR4.