Klimatförändringar

Klimatvetenskapen är ett mycket aktivt forskningsområde, vilket tydligt har framgått av medias rikliga rapportering de senaste åren. En global temperaturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser.

I Kunskapsbanken finns mängder av information om klimatförändringarna, välj bland artiklarna nedan eller använd sökfunktionen till vänster.

Forskningen står sig

I IPCC:s (FN:s klimatpanel) rapport som publicerades år 2007 drogs slutsatsen att människans utsläpp av växthusgaser mycket sannolikt förklarar huvuddelen av den uppvärmning vi haft under sista hälften av 1900-talet.

Man konstaterade i rapporten att om inte utsläppen av växthusgaser, och då främst koldioxid från fossila bränslen, mycket snabbt minskar kommer uppvärmningen att fortsätta och detta kan ge upphov till allvarliga framtida klimatförändringar.

SMHI har 2009 granskat den klimatforskning som kommit fram efter 2007 års IPCC-rapport och kommit fram till att rapporten har fullt stöd av den senaste forskningen när det gäller den pågående klimatutvecklingen, mänsklig klimatpåverkan och möjliga framtida klimatändringar.

Nedan följer några av de viktigaste observationerna.

Växthusgashalterna ökar

Koncentrationen av koldioxid år 2008 är ca 37 % högre än när industrialismen inleddes i mitten av 1800-talet. Ökningstakten är dessutom högre än tidigare och det finns inga tecken på en vikande trend. Det finns även indikationer att koncentrationen av metan har börjat stiga igen efter att ha varit ganska konstant under de senaste åren.

Medeltemperaturen stiger

Den globala medeltemperatur år 2008 låg cirka 0,1 grader Celsius lägre än under de närmast föregående åren. Detta ligger inom ramen för naturliga klimatsvängningar som beror på havets och atmosfärens växelverkan.

Året tillhör ändå de tio varmaste sedan 1850 och den senaste 10-årsperioden är varmare än den föregående 10-årsperioden. Temperaturtrenden är stigande.

Havsnivån stiger

Höjningen av havsytans nivå sker i takt med temperaturökningen men med små svängningar från år till år. Höjningstakten har varit högre under de senaste decennierna än under större delen av 1900-talet. Data från de allra senaste åren visar en något lägre ökningstakt, som dock är högre än under 1900-talet.

Arktis isar smälter

En markant minskning av den arktiska havsisen inträffade under sensommaren 2007 och 2008. Nya studier visar att uppvärmningstrenden i Arktis och över västra Antarktis inte går att förklara som enbart en naturlig temperaturvariation utan sannolikt är nära knuten till den globala uppvärmningen.

Landisarna smälter

Nya studier av landismassors känslighet för uppvärmning och därmed deras avsmältningshastighet pekar på att havsytan hos världshaven kan höjas mer än vad som angavs i senaste IPCC rapporten.

Det kan röra sig om en meters höjning mot slutet av innevarande århundrade. Studierna är dock behäftade med stor osäkerhet.

Artikel senast uppdaterad 17 september 2009
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält

FORSKNING