Vänerns höjdsystem

En fråga som ofta återkommer är frågan om olika höjdsystem som används för att beskriva Vänerns vattennivå och vad som skiljer dem åt. Här försöker vi reda ut begreppen.

I Vänerns vattendom och i vattenståndsdata som SMHI presenterar används höjdsystemet RH00. En fixpunkt som man utgår ifrån finns i Vänersborg vid Vänerns utlopp. Det officiella värdet på Vänerns vattenstånd är ett medelvärde av mätningarna vid Sjötorp (på östra sidan) och Sunnanå (på västra sidan).

För sjöfarten anges inte nivån i meter över havet utan i förhållande till en referensyta på sjökortet. Denna referensyta ligger på 43,80 meter över havet i RH00. Vill man omvandla ett värde som är angivet i förhållande till referensytan på sjökortet ska man lägga till 43,80 för att få det i meter över havet i RH00.

För en stor sjö som Vänern har landhöjningen betydelse för vattennivån, eftersom landhöjningen är större i sjöns norra del än i den södra. Detta gör att vattenytan sakta tippar, vilket gör att medelvattennivån långsamt stiger i de södra delarna och sjunker i de norra. Landhöjningen är i Karlstad 3,66 mm/år och i Vänersborg 1,97 mm/år.

Det finns tre olika höjdsystem som alla används vid olika tillämpningar, RH00 (även kallat RH1900), RH70 och RH2000. För Vänerns del är skillnaden mellan dessa höjdsystem olika på olika platser eftersom landhöjningen är olika stor. Om Vänerns nivåer ska transformeras mellan olika höjdsystem ska transformationen alltid göras för Vänersborg. Har man där ett värde i RH00 får man addera 20 cm för att få värdet i RH70 och 30,8 cm för att få det i RH2000.