Slussenprojektet

Slussen, en viktig knutpunkt i centrala Stockholm behöver restaureras och byggas om. I samband med ombyggnationen kommer tappningskapaciteten öka. SMHI har varit med i arbetet kring att föreslå ny regleringsstrategi.

Under december 2000 mättes den högsta vattennivå som varit i Mälaren under reglerad tid, 0.89 meter i RH1900 (1,42 i RH2000). Detta var på grund av mycket höga tillrinningar under hösten.

Denna incident visade att den befintliga tappningskapaciteten från Mälaren inte är tillräcklig för att vid extrema tillfällen få ut den mängd vatten som behövs för att hindra problem med översvämningar och samhällsviktiga funktioner.

Ny regleringsstrategi

SMHI har på uppdrag av Stockholm Stad föreslagit en ny regleringsstrategi för Mälaren med syfte att öka tappningskapaciteten och därigenom möta det översvämningshot som finns idag kring Mälaren.

I den nya regleringen vill man som förut hindra översvämningar, hålla nere de höga nivåerna och minska de låga samt förhindra saltvatteninträngning. Dessutom vill man bland annat återfå säsongsvariationer för att gynna strandnära miljöer.

För att den nya regleringsstrategin ska kunna användas har det krävts att Mälaren får en ny vattendom. Denna trädde i kraft 2015.