Grundvatten

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar istället ner genom marken och fyller ut jordens tomrum och berggrundens sprickor - detta vatten kallas grundvatten.

Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att användas som dricksvatten. Eftersom vattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren så är grundvatten mycket rent och säkert att dricka.

Varje månad publicerar SGU en sammanställning över den aktuella grundvattensituationen i landet. I kartform visas hur grundvattennivåerna förhåller sig till vad som är normalt för årstiden.

SGU - Grundvatten