1966 - Södra Sverige och Dalälven

Vattentillgång

Vattentillgången i landet var något högre än normalt för oreglerade vattendrag.

Vattenstånd

Årets medelvattenstånd var över de normala i Götaland, Svealand och södra Norrlands kustområde men omkring de normala i övriga delar av Norrland.

Årets maximivattenstånd var i de flesta vattendrag med undantag av de nordligaste fjällälvarna över de normala. Minimivattenstånden var däremot i allmänhet omkring de normala. Extremt höga eller låga vattenstånd noterades ej.

Vattenståndsväxlingar

I Norrland och nordvästra Svealand sjönk vattenstånden från årets början till slutet av april. I övriga Svealand samt i Götaland var vattenstånden oförändrade eller fallande under årets två första månader, men i början av mars satte vårflödet in och kulminerade i regel i slutet av månaden. Under april var vattenstånden sedan i allmänhet sakta fallande beroende på en ny köldperiod. Eftersom mycket snö föll under april i södra Sverige inträffade en ny vårflödestopp i början av maj. Vårflödet i södra Sverige sträckte sig således över tre månader och vårflödesvolymerna var betydligt större än normalt.

Vattenstånden i nordvästra Svealand och hela Norrland började stiga omkring månadsskiftet april-maj, vilket var ett par veckor senare än normalt. Vårflödet kulminerade omkring den 20 maj och dessutom förekom i fjälltrakterna en andra, mindre flödestopp i början av juni. Vårflödesvolymerna var betydligt över de normala i södra Norrlands skogsälvar men ungefär de normala i fjällälvarna och i norra Norrlands skogsälvar.

I södra Sverige var vattenstånden under sommaren och hösten i regel svagt fallande eller oförändrade. I november började vattenstånden stiga men endast mindre, kortvariga flöden förekom och vid årets slut var vattenstånden ungefär de normala.

Under augusti förorsakade häftigt regn i nordvästra Svealand och södra och mellersta Norrland ett flöde. Flödestoppen som inträffade omkring den 10 överträffade i sydöstra Norrland normalt vårflöde. I Jämtlands fjälltrakter inträffade ett ganska kraftigt flöde i slutet av september. Under årets sista månader var vattenstånden i allmänhet sakta fallande.

(Källa: SMHI, Årsbok, 1966)