Uppdaterad Svensk SLCP strategi

Sveriges regering har nu uppdaterat strategin för arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). De övergripande målen är att minska förekomsten av SLCP, samt att sprida kunskapen om effekterna på klimat, hälsa och jordbruket.

Under våren har den Svenska regeringen uppdaterat strategin för arbetet med att minska utsläppen av SLCP. Målet är att:

 • minska global och regional uppvärmning samt påverkan på utsatta regioner, särskilt Arktis;
 • förbättra global folkhälsa genom förbättrad luftkvalitet;
 • bidra till förbättrade individuella levnadsbetingelser, särskilt för kvinnor
 • och barn;
 • minska ozonets negativa påverkan på ekosystemens produktivitet och därmed förbättra födosäkerheten och ekonomisk produktivitet;

Arbetet birdrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen frisk luft,  begränsad klimatpåverkan och levande skogar.

Huvudsakliga fora för arbetet

SLCP arbetet bedrivs huvudsakligen inom följande fora:

 • Nationellt luft- och klimatarbete
 • Den regionala luftvårdskonventionen CLRTAP (Convention on Long-
 • range Transboundary Air Pollution)
 • FNs klimatkonvention (UNFCCC)
 • Montrealprotokollet
 • EU
 • Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate
 • Pollutants (CCAC)
 • Sveriges utvecklingssamarbete.
 • Clean Cook Stoves Alliance (GACC)
 • Arktiska rådet
 • Nordiska Ministerrådet
 • IMO
 • WHO
 • FAO
Strategin i sin helhet finns via länk i högerspaleten.