UNEPs färdplan för klimatpåverkande luftföroreningar presenterades vid COP17 i Durban

Den av SEI koordinerade UNEP rapporten om klimatpåverkande luftföroreningar sammanfattar 16 centrala strategier för att minimera effekterna på klimat och luftkvalitet. Denna rapport presenterades vid COP 17 mötet i Durban 28 November till 9 December 2011. Rapporten visar att åtgärder för att minska klimatpåverkande luftföroreningar kan begränsa den globala uppvärmningen från idag till 2050 med 0,5 °C, undvika 2,4 miljoner förtida dödsfall samt hindra förlusten av 55 miljoner ton i livsmedelsproduktion från jordbruket.

Rapporten redovisar 16 framtagna åtgärder som alla utnyttjar tillgänglig teknologi och skulle kunna ge förbättringar för både klimat och luftkvalitet. Tillsammans kan dessa 16 strategier ge utsläppsminskningar av metan med 38% och av sot med 77% om de införs fram till 2030. Men för att uppnå största möjliga förbättringar behöver åtgärderna göras innan 2020.

Över hälften av åtgärderna innebär investeringar som skulle betala av sig under investeringens livstid. Så även ekonomiskt är investeringarna fördelaktiga.