Sverige och Bangladesh samarbetar i SLCP-frågan

I dagarna hölls ett internationellt möte om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, arrangerat gemensamt av Sverige och Bangladesh. Fokus låg bland annat på de alternativ för utsläppsminskningar som UNEP, FNs miljöprogram, för närvarande tar fram. Deltagande länder diskuterade olika regioners varierande förutsättningar och belyste olika utsläppskällors påverkan på luftkvalitet och klimatförändring.

– Den synergieffekt som kan uppnås mellan bättre luftkvalitet och mindre klimatpåverkan om åtgärderna genomförs diskuterades särskilt, berättar Joakim Langner, SMHI, som deltog på mötet. Enligt beräkningar skulle dessa åtgärder leda till att upp till 500 000 förtida dödsfall årligen skulle kunna undvikas i södra Asien. Även jordbruket i södra Asien påverkas, där skördeförluster på flera miljoner ton årligen på grund av höga halter av marknära ozon kan undvikas.

Under mötet träffades representanter som jobbar med frågeställningar inom områdena luftmiljö och klimatförändring från bland annat universitet, näringsliv, intresseorganisationer, Sveriges och Bangladesh regeringar och flera länder i södra Asien. Bangladesh är ett av de länder som kan förvänta särskilt stora hälsovinster av en minskning av SLCP-utsläppen, samtidigt är landet också med sitt geografiska läge hotat av stigande havsnivåer och förändringar i monsuncirkulationen som en följd av ett förändrat klimat.

Internationellt initiativ om klimatpåverkande luftföroreningar

Sverige och Bangladesh arbetar – tillsammans med flera andra länder – på ett internationellt initiativ om SLCP. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och sänka takten i den globala klimatförändringen på kortare sikt. Detta arbete är ett komplement till arbetet med att minska utsläppen av långlivade växthusgaser. Minskade utsläpp av koldioxid är avgörande för att rädda klimatet på lång sikt.

Mötet anordnades av Miljödepartementen i Sverige och Bangladesh tillsammans med SEI (Stockholm Environment Institute), och hölls i Bangladeshs huvudstad Dhaka 17-18 oktober.

Om mötet på SEI:s hemsida