Strålningsdrivningen från sot bedöms vara ca 30% större i IPCCs femte rapport jämfört med den fjärde rapporten.

I IPCCs femte sammanställning (AR5) av kunskapsläget om klimatförändringen uppskattas sot ha ca 30% större effekt på atmosfärens strålningsbalans, jämfört med uppskattningen som gjordes i den fjärde sammanställningen (AR4).

I slutet av september presenterade IPCC i Stockholm sin femte sammanställning (AR5) av kunskapen om klimatförändringen. En del av rapporten handlar om vilken effekt aerosoler, där ibland sot, har på klimatet. IPCC anger i AR5 att sot har en samlad strålningsdrivning (Radiative forcing) exklusive effekter på moln, men inklusive påverkan på reflektiviteten hos snö och is, på +0,65 W/m2 som globalt medelvärde. Det är en ökning med 32% jämfört med +0,44 W/m2 som angavs i den fjärde rapporten (AR4).

Effekten av sot från förbränning av fossila bränslen och biobränslen har fördubblats

Ökningen beror till stor del det av att uppskattningen av effekten av sot från förbränning av fossila bränslen och biobränslen har fördubblats, från +0,20 W/m2 i AR4 till +0,40 W/m2 i AR5. Samtidigt har den kylande effekten från organiska aerosoler, som består av oförbrända kolväten, från fossila bränslen och biobränslen också nästan fördubblats, från -0,05 W/m2 i AR4 till -0,09 W/m2 i AR5. Då förhållandet mellan utsläppen av sot och organiska aerosoler från olika källor varierar kraftigt, hanteras i detta avseende sot och organiska aerosoler separat. En viktigt skillnad är dock att den värmande effekten från utsläpp av sot är ungefär fem gånger större jämfört med den kylande effekten från organiska aerosoler.

Sot värmer medan organiska aerosoler kyler

En annan förändring är att i AR5 inkluderas effekten av sot från öppen biomassaförbränning. Vid förbränning av biomassa (tex svedjebruk och öppen förbränning av restprodukter från jord- och skogsbruk) bildas både organiska aerosoler och sot. Organiska aerosoler har en kylande effekt (negativ strålningsdrivning) medan sot har en värmande effekt (positiv strålningsdrivning). Men den sammanlagda strålningsdrivningen från biomassaförbränning uppskattas till noll, då den negativa och positiva strålningsdrivningen tar ut varandra.

Den påverkan på strålningsbalansen som nedfall av sot har på snö och is har i AR5 justerats ner något, från +0,10 W/m2 i AR5 till +0,04 W/m2 i AR4.

Totalt sett kyler aerosoler och maskerar växthusgasernas uppvärmning

Den totala strålningsdrivningen, exklusive effekten på moln, för alla aerosoler, då även inorganiska aerosoler (bestående av bland annat sulfat, nitrat och mineraler) är inkluderade, beräknas fortfarande vara kylande. Men den beräknade strålningsdrivningen har minskat i AR5 till -0,35 W/m2 från -0,50 W/m2 i AR4.

Aerosoler påverkar även molnbildningen genom en komplex samverkan. Tas alla klimateffekter med i beräkningen uppskattas den totala påverkan på strålningsbalansen från aerosoler vara -0,9 W/m2 som globalt medelvärde. Det är en något mindre kylande effekt i AR5 jämfört med -1,2 W/m2 som angavs i AR4. Minskningen orsakas bland annat av att aerosolernas effekt på moln bedöms vara mindre. Osäkerheten i aerosolernas klimateffekt utgör den största bidragande orsaken till osäkerheten i hur mycket klimatet har påverkats sedan början av industrialismen. Trots osäkerheterna kan man med stor säkerhet fastslå att aerosolerna har dolt en stor del av den uppvärmande effekt som växthusgaserna har haft fram till nu.