Seminarium om förbränning av jordbruksavfall i Östeuropa

14 augusti 2015 hölls ett seminarium om gemensamma nordiska åtgärder för att minska förbränningen av jordbruksavfall i Östeuropa, vilken effekt utsläppen har på Arktis och hur den ska begränsas. Seminariet arrangerades i Stockholm av NEFCO och International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).

NEFCO och International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) arrangerade ett seminarium i Stockholm om öppen förbränning i Ryssland. Seminariet baserades på en nyligen publicerad studie om förbränning av restprodukter från jordbruket i Ryssland och tog upp åtgärder för att minska utsläppen av sot och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCPs) från jordbrukssektorn i Östeuropa. Ett 20-tal åhörare samlades för att lyssna till presentationerna och diskutera möjliga fortsatta samarbeten.

Först gavs en översikt över förekomsten av "Open burning" och dess effekter på Arktis. Sedan presenterade ICCI och NEFCO sina organisationer och arbete. Henrik Toremark och Alex Gittelson har rest runt i Ryssland och intervjuat jordbrukare om "Open burning".

Seminariet avslutades med en diskussion om hur arbetet ska gå vidare och möjliga samarbeten. Några av slutsatserna från seminariet var:

  • Det finns flera Nordiska aktörer som kan samarbeta för att minska utsläppen från Open Burning och är välkomna att kontakta NEFCO i frågan.
  • Eldning av jordbruksrester i Ryssland och Ukraina är ett angelägen fråga både ur hälso- och klimatsynpunkt regionalt, samt genom atomsfärisk transport även för Norden och Arktis.
Svante Bodin talar om effekten på Arktis
Svante Bodin talar om effekten på Arktis Foto Henrik Toremark NEFCO

Har ni frågor angående seminariet är ni välkomna att kontakta Henrik G. Forsström (henrik.forsstrom@nefco.fi)