Nytt globalt initiativ om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Sverige är med och lanserar ett nytt globalt samarbete för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), främst sot, ozon och metan. Bakom initiativet står, förutom Sverige, Bangladesh, Kanada, Ghana, Mexiko och USA. Lanseringen sker den 16 februari på USAs Utrikesdepartement i Washington med bland annat den Sveriges miljöminister Lena Ek och USAs utrikesminister Hillary Clinton.

Sverige arbetar aktivt för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande ämnen, short-lived climate pollutants (SLCP), till vilka främst sot, ozon och metan räknas. Att minska dessa utsläpp har stor betydelse för luftkvalitet, hälsa, klimatpåverkan och livsmedelsförsörjning. Sverige har varit drivande i frågan både inom EU och på internationell nivå. Som ett led i detta arbete är nu Sverige med och lanserar ett globalt partnerskap för att minska utsläppen av SLCP. Bakom lanseringen står även Bangladesh, Kanada, Ghana, Mexiko och USA. En målsättning är att ytterligare länder ansluter sig till partnerskapet under förutsättning att de delar initiativets mål om utsläppsminskningar och ämnar delta i arbetet med att uppnå målen. Även frivilligorganisationer och näringslivet är välkomna att medverka på samma villkor som länderna.

Partnerskapet syftar bland annat till att öka kunskapen om de fördelar som kan uppnås om utsläppen av SLCP minskar samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen. Gemensamma strategier ska också identifieras för att underlätta genomförandet av åtgärder. Ytterligare ett syfte med initiativet är att mobilisera medel för att minska utsläppen av SLCP och för att skapa regionala plattformar för det vidare arbetet.
 

SMHI samordnar det svenska arbetet

Inom Sverige har SMHI fått i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att minska utsläppen av SLCP. Bland annat ansvarar SMHI för denna webbportal som samlar information, faktaartiklar, nyheter och forskning inom området. Ett flertal nationella och internationella informationsmöten om SLCP-problematiken har arrangerats som ett samarbete mellan olika aktörer med syfte att sprida kunskap och föra samman de olika berörda parterna.