Norge lägger fram nationell handlingsplan för att minska utsläppen av kortlivad klimatpåverkande luftföroreningar

Det Norska miljödirektoratet har arbetat fram en handlingsplan med åtgärder fram till 2030 för att minska utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar.

Det Norska miljödirektoratet har arbetat fram en handlingsplan för att minska utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar som omfattar sot, metan, ozon och HFC-gaser. Handlingsplanen föreslår 18 konkreta åtgärder och sträcker sig fram till 2030, men föreslår inte något målvärde för Norges utsläpp.

I Norge kommer 24% av sotutsläppen från arbetsmaskinger, 23% från vedeldning i hushållen, 18% från inrikes fartygstrafik, 16% från landtransporter samt 12% från olje- och gasindustrin.

Några av de föreslagna åtgärderna är:

  • Partikelfilter på arbetsmaskiner, fordon och fartyg i kusttrafik.
  • Minska mängden mat som slängs på deponier.
  • Främja att gamla vedspisar byts ut mot nya.
  • Driva bussarna med förnyelsebar energi.
  • Uppsamling av metangas från oljeutvinning.