Nordiskt SLCP-seminarium

Ett nordiskt seminarium om SLCP-frågorna hölls den 15 november i Stockholm. Syftet var att diskutera det vetenskapliga underlaget och möjligheterna till en nordisk samsyn om hur SLCP kan hanteras nationellt och internationellt.

Seminariet hölls på engelska och vände sig till myndigheter, forskare, miljöorganisationer och andra intresserade i de fem nordiska länderna. Arrangörer för seminariet var Miljödepartementet, SMHI, Naturvårdsverket och Norden i Fokus.

Särskild fokus var på sotpartiklar med även marknära ozon och metan diskuterades. Den viktigaste slutsatsen från dagen var att vi i Norden har mycket att vinna genom att samarbeta över landsgränserna och föra fram en gemensam ståndpunkt i internationella sammanhang. Ett konkret förslag var att Nordiska rådet kan ta fram en kortfattad sammanställning av de senaste forskningsrönen i ämnet.


Anna Lindstedt, Klimatförändringsambassadör, Svenska miljödepartementet
Anna Lindstedt höll ett introduktionstal angående klimatpåverkande luftföroreningar ur ett nordiskt perspektiv vid seminariet 15 november i Stockholm. Foto SMHI