Nordisk workshop om SLCP i Köpenhamn

Den 7-8 juni samlades ett 40-tal företrädare från de nordiska länderna i Gentofte utanför Köpenhamn för att diskutera hur de nordiska länderna kan utveckla samarbetet kring frågor som rör SLCP. Deltagare var framför allt representanter från centrala myndigheter och departement med ansvar för klimat- och miljöfrågor samt forskare som arbetar med SLCP. Mötet arrangerades av Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för Klimat och Miljö – KoL, och var ett resultat av ett uppdrag från de Nordiska miljöministrarna vid det senaste ministermötet på Svalbard i mars.

Vid mötet redovisades kunskapsläget när det gäller SLCP och situationen i de nordiska länderna avseende nationella utsläpp av SLCP och åtgärder för att reducera utsläppen. De olika internationella arenorna där arbete med att minska utsläppen av SLCP bedrivs var en viktig utgångspunkt för diskussionen. Norge, Finland och Danmark har anslutit sig till Climate and Clean Air Coalition, CCAC, som initierades av Sverige och fem andra länder tillsammans med UNEP i februari 2012.

Det finns betydande skillnader i källorna till utsläpp av SLCP mellan de nordiska länderna men också flera likheter. Utsläpp av sot från småskalig vedeldning står för en betydande andel av utsläppen av sot i flera nordiska länder och samarbete på flera områden som berör sotutsläpp diskuterades.

När det gäller forskningsbehov diskuterardes bl a behovet av såväl långsiktig miljöövervakning i Arktis som behovet av mer observationer av partiklar och kemisk sammansättning av atmosfären ovanför markytan, inte minst för att stödja utvecklingen av modeller som beskriver transport, omvandling och deposition av sot och andra partiklar.

En rapport från workshopen kommer att publiceras på Nordiska Ministerrådets hemsida efter sommaren.