Ett år efter startskottet växer fortfarande CCAC stadigt

Det fjärde arbetsgruppsmötet för Climate and Clean Air Coalition (CCAC) hölls 7-8 mars 2013 i Paris. I samband med mötet utökandes medlemsskaran med Nya Zeeland, Polen och Institute for Global Environmental Strategies och antalet medlemmar ökade till 60.

Under arbetsgruppsmötet i Paris diskuterades vilka områden och mål som skulle prioriteras under 2013. Dessutom godkändes ytterligare två initiativ att läggas till de sedan tidigare 7 initiativen som utgör koalitionens fokusområden. De två nya initiativen berör renare matlagning och uppvärmning av bostäder samt regionala sammanställningar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP).

Prioriterade åtgärder

Koalitionen enades om prioriterade åtgärder under 5 av de pågående initiativen för att stärka insatserna. Dessa åtgärder var bland annat att:

1. minska utsläppen av sot och andra föroreningar från tegelbruk,

2. minska utsläppen av SLCP från avfallshantering, samt långsiktiga finansieringar av projekt för avfallshantering och energiutvinning i städer,

3. minska utsläppen av sot från tunga dieselfordon och maskiner, samt en global svavelstrategi,

4. främja alternativ till fluorerade kolväten (HFC) samt att ta fram standarder, inventeringar och informationsmaterial,

5. sammanställa utmaningar och möjligheter med avseende på SLCP i Latin Amerika.

Flera medlemmar talade entusiastiskt om framsteg de nyligen gjort i sitt arbete att minska utsläppen av SLCP, vilket bidrog till en positiv och inspirerande stämning som genomsyrade evenemanget.

Vetenskaplig panel

Den nyligen tillsatta vetenskapliga panelen fick även den mycket positivt stöd. Panelen är sammansatt av en grupp högt kvalificerade forskare från hela världen, och har som uppgift att underrätta koalitionen om de senaste forskningsrönen som berör SLCP. De ska även kunna tillgodose att åtgärderna inom koalitionens initiativ utgår ifrån väl underbyggd forskning.

Panelen uppmärksammade bland annat att den del av den globala uppvärmningen som beror på sot troligen är större än vad man tidigare uppskattat. De diskuterade även att av de 20 viktigaste faktorerna som förkortar livslängden globalt sett, utgör luftföroreningar inomhus och utomhus tillsammans den näst viktigaste.

Det fortsatta arbetet

Koalitionen kommer att fortsätta sin ansträngning att minska utsläppen av SCLP, inom områden så som hälsa, jordbruk och utvecklingsländer. En utökad satsning kommer även att ske inom kommunikation och information.

Nästa arbetsgruppsmöte är planerat att äga rum i Mexico i juli 2013 för att dra upp nya riktlinjer för det fortsatta arbetet.